Copyright 2024 - MEKSAV

 

 Ahmet Kumanlıoğlu Divanı 

 

Her okuyuşta siz Kur'an'ın hikmetiyle dolun

Ayrılmayın evlatlarım Kur'an yolundan olun

Şüphe ve şirkü evhamu hayal ile kalmayın

Vahdette birlikte olun, Hak'ta Rasul'de olun

 

Sevin birbirinizi Allah için Rasul için

Evlatlarınızla çoğalın vatan millet için

Yükselin arşa kadar mamure edin dört yanı

İcabında dönmeyin ölün birbiriniz için

 

Yolların Allah'a gideni ehl-i beyt yoludur

Diğerleri aldanmayın sakın, gaflet doludur

Sen-ben kavgasına düşüp yuvarlanıp gitmeyin

Mutlak ki insan-ı hakiki ehl-i beyt kuludur

 

Tevhidi, irfanı alın bir mürşidi kamilden

Ezelden bu, böyle gelir ta Hazreti Adem'den

Gitmeyin Kabil yoluna gidin Habil yoluna

Haberdar olun evlatlarım o demden bu demden

 

Birleşin sokmayın aranıza nifakı boğun

Fesadı, fitneyi, gaflet ile gammazı koyun

Size Hakka vuslat ettirecek bir yol gösterdim

Fenafillahta ölün hem bekabillahta doğun

 

AHMED der ki, yolunuz Fehm-i Melamet yoludur

Hizmet eden fenada vallahi Allah kuludur

Fenada ve bekada birleşin birlikte kalın

Evlatlarıma ricam bugün de yarın da budur.

 

Derviş gönlüne aşk düşene derler

Arayıp şeyhini bulana derler

Diz çöküp elini öpene derler

Neylesin gafil o aşk olmayınca

Muhabbet kapısı açılmayınca

 

Aşksız, muhabbetsiz olur mu derviş

Dervişi ezelden çün Allah sevmiş

Şeyhi ona ancak bir yol göstermiş

Neylesin gafil o aşk olmayınca

Muhabbet kapısı açılmayınca

 

 

Kibir, riya, haset onu bırakmaz

Şeyran dahi ona bir iyilik yapmaz

Gözü kapalıdır bir kere açmaz

Neylesin gafil o aşk olmayınca

Muhabbet kapısı açılmayınca

 

Behey gafil Hakk'ı bulamam dersin

Yalvar Hakk'a sana muhabbet versin

Layık değilsin sen, Allah neylesin

Neylesin gafil o aşk olmayınca

Muhabbet kapısı açılmayınca

 

 

Biliyorum dersin vallah bilmezsin

Bilginle Hakk'a sen perde çekersin

Bir gün gelir yüzün kara gidersin

Neylesin gafil o aşk olmayınca

Muhabbet kapısı açılmayınca

 

Nedir o azamet biliyor musun?

Haline bir kerre bakıyor musun?

Hakk'ın ilminde sen çakıyor musun?

Neylesin gafil o aşk olmayınca

Muhabbet kapısı açılmayınca

 

Derviş AHMED sana birşey söyledi

Hasetle kibiri gel bırak dedi

Hakk'a layık çehre bul da tak dedi

Neylesin gafil o aşk olmayınca

Muhabbet kapısı açılmayınca

 

..........................

 

 

Dinle bu sözü acı değildir

Her daim yediğin ağu zehirdir

Gönlünü açacak gönül eridir

Neylesin gafil o aşk olmayınca

Muhabbet kapısı açılmayınca

 

Sen bu halin ile Hakk'a ermezsin

Kıylü kalin ile dosta yetmezsin

Gönlümün evini sen düzemezsin

Neylesin gafil o aşk olmayınca

Muhabbet kapısı açılmayınca

 

Nedir bu gazabın, bu azap nedir?

Söyle bana bir kez "Bismillah" nedir?

Cümle gafiliz biz Muhammed erdir

Neylesin gafil o aşk olmayınca

Muhabbet kapısı açılmayınca

 

Mevlana'yı gafil bilem mi dersin?

Yunus'tan bir haber verem mi dersin?

Sen bu ilmin ile irem mi dersin? 

Neylesin gafil o aşk olmayınca

Muhabbet kapısı açılmayınca

 

Mevlana gül idi Yunus da bülbül

Kokuyor gül daim ötüyor bülbül

Gülü kokamazsan görmezsin bülbül

Neylesin gafil o aşk olmayınca

Muhabbet kapısı açılmayınca

 

...........................

 

 

Diz çöküp elini öpem mi dersin?

Kibrini terk edip yar olmayınca

Bir kamil mürşide varam mı dersin?

 

Kendini bir pula sen satmayınca

Tevhid-i Ef'ale erem mi dersin?

Terk edip yarını yok olmayınca

Tevhid-i sıfatı bulam mı dersin?

 

Bilişin bırakıp kör olmayınca

Zatta sen zattullah olam mı dersin?

Zatını terk edip zar olmayınca

Ezel ve ebede dolam mı dersin?

 

Baştan ayağa sen nur olmayınca

Muhammed'den haber alam mı dersin?

Kemalat sahibi sen olmayınca

Evvet, ahir, zahir olam mı dersin?

AHMED'e sen bugün yar olmayınca

 

...............................

 

 

Gönül kirini gafil yuyam mı dersin?

Her nefeste zakir sen olmayınca

İlm-i Ledünü'nü bulam mı dersin?

Erin buyruğunu sen tutmayınca

 

Terk edip arını cümle varını

Ali'ye sarılıp vahdet yolunu

Bulam mı dersin cennet bağını

Erin buyruğunu sen tutmayınca

 

Ey gafil kendini aşık mı sandın?

Bu halinle dostu dostun mu sandın?

Serabı içip de suya mı kandın

Dostun ummanına sen varmayınca

 

Ateşsiz ocağın yanar mı sandın?

Zannetme ki Hakk'ın yoluna vardın

Kendi imamını iman mı sandın

Hakk'ın imanı çün olmayınca 

 

Yoluna gittiğin yoldan varılmaz

İmanı olanlar erden ayrılmaz

Söz veren söz ehli sözünden caymaz

Dostuna söz verip söz almayınca

 

İmansızın kardeş mümin olmazsın

Muhabbetin yok çün arif olmazsın

Kemalin doğmamış kamil olmazsın

Hak ilmi çün sende var olmayınca

 

AHMED sen kendini arif mi sandın?

Erenlerin yolunda yoldaş mı sandın?

Herkesi kendine sırdaş mı sandın?

Varını yok edip var olmayınca

 

.....................

 

 

Bakma sen yalnız Hakka

Ondan halkı ayırma

Deme n'olur esmadan

Müsemmayı ayırma

 

Onu hem tenzih eyle

Teşbihi de terk etme

Sadık ol, Tenzihi sen

Hem Teşbihten ayırma

 

Tenzihi Teşbih ile

Teşbihi Tenzih ile

Zevki şuhudun artır

Hakkı halktan ayırma

 

Halka başka elbise

Giydirip düşme ye'se

İdriSleyin hulle hiç

Hakkı halktan ayırma

 

İstersen Cem ile bak

İstersen fark ile bak

Her halde Fark'ı Cem'den

Cem'i Fark'tan ayırma

 

Cem'de Fark batın olur

Fark'ta Cem batın olur

Gelir ilham batından

Sen zahirden ayırma

 

AHMED seyreyle Cem'den

Halkı fark ederekten

Şuhutta Hakkı Sen'den

Sen'i Hak'tan ayırma

 

..............................

 

 

Şeyhimin eri gönlümde yeri

Ezelden veli olmuşum Allah

 

Şeyhimin piri, arştadır yeri

Arşı gönlümde buldum da Allah

 

Şeyhimin eli yazıyor levhi

Ezelden beli demişim Allah

 

Şeyhimin dili ediyor zikri

Kalbimde fikri etmişim Allah

 

Şeyhimin yüzü yokuşu düzü

Ezelden sözü vermişim Allah

 

Şeyhimin gönlü kendisi ünlü

Kıbleye yönü dönmüşüm Allah

 

Şeyhimin ruhu hep diyor Hu Hu

Buldum huzuru bildim de Allah

 

Şeyhimin canı dinle imanı

Seyrettim anı durdum da Allah

 

AHMED'dir adı eyler muradı

Ettim de ahdı gördüm de Allah

 

............................

 

 

Gezelim diyar diyar

Terk edelim gayrı yar

Bilelim Allah'dır yar

La İlahe İllallah

 

Fiil Hakk'a verelim

Fail Allah diyelim

Fenayı zevk edelim

La İlahe İllallah

 

Fena sıfat olalım

Tecelliyi bulalım

Mevsuf'ta gark olalım

La İlahe İllallah

 

Tam fenayı bulalım

Hak'la daim olalım

Cümle Hu'da bulalım

La İlahe İllallah

 

Beka'da zahirdir Hak

Diyelim hep Enelhak

Bundan gayrı yoktur bak

La İlahe İllallah 

 

Muhammed'i bilelim

Huzuruna girelim

Başka sevgi nidelim

La İlahe İllallah

 

AHMED bul sen fenayı

Hem fenada bekayı

Daim zikret Allah'ı

La İlahe İllallah

 

.........................

 

 

Gafil idim adem buldum

Dedim Elhamdülillah

Sıdk ile ona bağlandım

Dedim Elhamdülillah

 

Bu bağ beni muhib etti

Dedim Elhamdülillah

Muhib idim derviş oldum

Dedim Elhamdülillah 

 

Derviş beni zakir etti

Dedim Elhamdülillah

Zakir idim mezkur oldum

Dedim Elhamdülillah

 

Mezkur beni batın etti

Dedim Elhamdülillah

Batın idim zahir oldum

Dedim Elhamdülillah

 

Zahirlikte AHMED oldum

Dedim Elhamdülillah

 

...................................

 

 

DOSTU GÖNLÜMDE BULDUM

 

Dostu gönlümde buldum

Dedim Elhamdülillah

Yolunda kurban oldum

Dedim Elhamdülillah

 

Terk ettim ben benliği

Bilince çün Fehmi'yi

Ne varsa kötü iyi

Dedim Elhamdülillah

 

Efal tevhit edince

Fenayı terk edince

Tecelliye erince

Dedim Elhamdülillah

 

Sıfat tevhit edince

Sıfat şuhut görünce

Mevsuf şuhud edince

Dedim Elhamdülillah

 

Mahvu fena olunca

Tecelli zat doğunca

Tevhidi zat bulunca

Dedim Elhamdülillah

 

Arif mümin zikreder

Kalble tefekkür eder

Tefekkürü bulunca

Dedim Elhamdülillah

 

AHMED'im ben bu tende

Çıktım Tura bedende

Cennette mülk bulunca

Dedim Elhamdülillah

 

...............................

 

 

Alem aynası

Çeker cilası

Sen onda bulgil

Tevhit sefası

 

Adem'e yar ol

Tevhide gark ol

Varını yok et

Bul Hak Safası

 

Ömrün içinde

Bir kez de ALLAH

Gör ne kötüdür

Nefsin cefası

 

Adem yüzünde

Gönül evinde

Alemlerin sen

Bul Mustafa'sı

 

AHMED Hakk'ı sen

Adem'de ara

Gör ne güzelmiş

Adem aynası

 

.............................

 

Eriştim esrar- aşka ol şeyh-i kamiller gibi

Buna sırr-ı hikmet derler Allah'ın esrarı gibi

Bunu alim avam bilmez kördür gözleri görmez

Buna ilm-i irfan derler sabahın şafağı gibi

 

Buna sırr-ı Kur'an derler bilir esrara erenler

Ehl-i hicap bilmez bunu göremez yarasa gibi

Buna Hızru İlyas derler, çün esrar-ı Kur'an gibi

Ehl-i sevap bilmez bunu Muaviye Yezid gibi

 

Buna vasl-ı beka derler, erer fena tam geçenler

Hem sırr-ı Mustafa derler, çün esrar-ı Kur'an gibi

Buna Seb'almesan dendi,  Fatiha bilenler erdi

Bunu ali aba bildi, şehidi Kerbala gibi

 

Bu bir mülk-i bekadır kim hem bahr-ı Ev edna'dır kim

Bu kenz-i ahfa'dır kim, mevcud-u hem mutlak gibi

Bu bir Fadl-ı Hüda'dır kim hem nefahtü Hüda'dır kim

Buna ihsan-ı Hak derler Rasulün miracı gibi

 

Buna idad-ı Hak derler, Hakkı seven verirler

Bu bir ahd-ı vefadır kim, Elestü Hitabı gibi

Bu bir sırr-ı sefadır kim dertlilere vefadır kim

Hem Fehmi'nin irşadı kim, Musa'nın hem Hızr-ı gibi

 

Talibi tuttu elinden Fehmi'nin öptün elinden

Beka ender beka buldun Fehmeden Fehmi'ler gibi

AHMED gönlü karartmadın, sen Fehmi'yi aratmadın

Nefs peşinde koşma sakın Ben'im diyen Ben'ler gibi...

 

.....................................

 

 

Melamiyiz melamiyiz melami

Nerde görsen ver onlara selamı

Onlar söyler her an Allah kelamı

Melamiyiz melamiyiz melami

 

Yer yüzüne ilk gelendir melami

Sandılar ki suç işledi Adem'i

Oldu melamet Adem'in cenneti

Melamiyiz melamiyiz melami

Nerde görsen ver onlara selamı

Melamiyiz melamiyiz melami

 

İster isen sen melamet cenneti

Adem olup et Adem'e hizmeti

Erişecek pir Muhammed himmeti

Melamiyiz melamiyiz melami

Nerde görsen ver onlara selami

Melamiyiz melamiyiz melami

 

AHMED erişince Hasan Fehmi'ye

Canı başı koydu Melamiliğe

O'nun emri ile girdi hizmete

Melamiyiz melaimiyiz melami

Nerde görsen ver onlara selami

Melamiyiz melamiyiz Melami

 

 

.........................

 

 

Aşkıma şak kat

Derdime dert kat

Zikredem kat kat

Dermanım sen ol

 

Ef'alin lutfet

Nisbetim kat et

Kal'amı fethet

Fatihim sen ol

 

Hayatım sensin

İradem sensin

Mevsufum sensin

Varisim sen ol

 

Seni bana sat

Beni sana sat

Kar olsun kat kat

Pazarım sen ol

 

Kabrime nur ol

Canıma can ol

Sen bende var ol

Enelhak sen ol

 

Gözümde gören

Dilimde dönen

Hep alıp veren

Sevgilim sen ol

 

AHMED Hak yolda

Nazar et dur da

Elimden tut ta

Yoldaşım sen ol

 

......................

 

 

Ahlak-ı İlahiyye

Vardır bende korkma zam

İmanım da orada

Şüphelere dalma zam

 

Akl-ı külliye vardım

Türlü gevherler buldum

Ben Hak ile Hak oldum

Evhamlardan korkma zam

 

Kur'an'dan feyiz aldım

Sırr-ı vahdete daldım

Nur ile aydınlandım

Karanlıktan korkma zam 

 

Muhammed'imi buldum

Aşkın ile sarıldım

O ben, ben O bir oldum

Ayrılıktan korkma zam

 

Şüphelere dalma zam

Evhamlardan korkma zam

AHMED Ahmed'i buldu

Ayrılıktan korkma zam

 

...............................

 

 

Namaz mümini gaflette koymaz

Gel ey kardeş gel de namaz kılalım

Huzur-u Hak'da daim duralım

Huzur-u Hak'la huzur bulalım 

Gel ey kardeş gel namaz kılalım

Huzur-u Hak'da daim duralım

 

Abdest alalım hem pak olalım

Erin dediğin cümle tutalım

Zikr-i daimle gönlü yuğalım

Gel ey kardeş gel namaz kılalım

Huzur-u Hak'ta daim duralım

 

Ef’al terk edip kıyam duralım

Besmeleyle ifna olalım

Hak huzurunda sağlam duralım

Gel ey kardeş gel namaz kılalım

Huzur-u Hak'ta daim duralım

 

Rükü-ü Hak'ta açılsın perde

Sıfat-ı Subutu görelim erde

Hakk'ı arama Hac'da Kabe'de

Gel ey kardeş gel namaz kılalım

Huzur-u Hak'ta daim duralım

 

Salatta mirac dedi Muhammed

Kurb-i Feraiz ile eyledi davet

Müminlere farz hemen icabet

Gel ey kardeş gel namaz kılalım

Huzur-u Hak'ta daim duralım

 

Daver duymadan namaz farz olmaz

Hak'ta ölmeden Hakk'a yar olmaz

AHMED'in sözün gafil anlamaz

Gey ey kardeş gel namaz kılalım

Huzur-u Hak'ta daim duralım 

.......................

 

 

 

 

Ahlak-ı İlahiyye

Varsa bende korkarmım

İman orada vardır

Şüphelere dolarmım

 

Akl-ı külliye varsam

Türlü gevherler bulsam

Ben Hak ile Hak olsam

Evhamlardan korkarmım

 

Kur'an'dan feyiz alsam

Sırr-ı vahdete dalsam

Nur ile aydınlansam

Karanlıktan korkarmım

 

Muhammed'i bir bulsam

Aşkın ile sarılsam

O ben, ben O bir olsam

Ayrılıktan korkarmım

 

Şüphelere dalarmım

Evhamlardan korkarmım

AHMED Ahmed'i bulsa

Ayrılıktan korkarmım

 

..............................

 

 

Duydum beni methetmişler

Methe layık sensin Şeyhim

Duydum seni zemmetmişler

Zemme layık benim, Şeyhim

 

Bana bakıp gülmeseydin

Can evime girmeseydim

Kulağıma demeseydin

Bilemezdim seni Şeyhim

 

Hem izinden gitmeseydim

Halktan uzlet etmeseydim

Ben gönlüne girmeseydim

Edemezdim vuslat Şeyhim

 

Seni bana gönderen Sen

Beni bana bildiren Sen

Alemleri öğreten sen

Sensin benim aslım Şeyhim

 

Beni bana bırakma Sen

Seni benden ayırma Sen

Sen-ben, ben-sen olmuşuz hem

Budur bana himmet Şeyhim

 

Sordular kim senin şeyhin

Hasan Fehmi'm benim şeyhim 

Himmetinden razı olsun

Alemlerin Rabbi Şeyhim

 

Gördüklerim seninledir

Bildiklerim seninledir

Kesret-vahdet seninledir

Seninledir AHMED Şeyhim

 

.......................................

 

 

Giderim arkadaş dosta yolum var

Söylerim arkadaş aşk rızığım var

 

Gidelim gidelim dosta gidelim

Dost yoluna canı kurban edelim

Aşk ile Maşuk'a doğru gidelim

Dost yoluna canı kurban edelim

 

Dostum sevgilisi bir er iletti

Er ile erelim dosta gidelim

Dost yoluna canı kurban edelim

 

Nefsin ile daim sen eyle savaş

Nefis ile her an savaş edelim

Dost yoluna canı kurban edelim

 

Allah'la Allah'ı edelim zikir

Gel kardeş her nefes zikir edelim

Dost yoluna canı kurban edelim

 

Dost ile dostunu fikret daima

Zikr ile fikri her an edelim

Dost yoluna canı kurban edelim

 

 

Tevhid-i Ef'ale hem kadem bastım

Gel kardeş ef'ali tevhit edelim

Dost yoluna canı kurban edelim

 

Tevhid-i Sıfat'ta Mevsuf'u buldum

Gelin ey kardeşler Mevsuf bilelim

Dost yoluna canı kurban edelim

 

Tevhid-i Zat'ta olmuşum fani

Fenafillah nedir gelin erelim

Dost yoluna canı kurban edelim

 

AHMED'im fenada Hakk'ı bulmuşum

Gelin ey kardeşler Hakk'ı bulalım

Dost yoluna canı kurban edelim

 

 

...............................

 

 

Subhanallah diyelim

Hakkı tenzih edelim

Kalb evini pak edelim

Her an tesbih çekelim

 

Subhanallah diyerek

Varlığı terk ederek

Huzuru bir bilerek

Her an tesbih çekelim

 

Elhamdülillah dilde

Hak teşbihi gönülde

Kevnü mekan içinde

Her an tesbih çekelim

 

Elhamdülillah zevkte

Şuhud ile teşbihde

İlaç bulalım derde

Her an tespih çekelim

 

Tenzihten de üstündür

Teşbihten de üstündür

O Allah-u Ekber’dir

Her an tespih çekelim

 

Derdin varsa derman çok

İman varsa İmam çok

Allah-u Ekber'de çok

Her an tespih çekelim

 

AHMED varı terk et de

Tevhidi zevke er de

O Allah-u Ekber de

Her an tespih çekelim

 

.............................

 

 

Sabah namazını kılmak istersen

Fiil failini bulmak istersen

Aşk ile imama uymak istersen

Uyan be ey gafil gafletten uyan

Yetmez mi bu uyku uyan Hakka yan

 

Öğle namazını kılmak istersen

Ey kardeş sen mümin olmak istersen

Mevsufu sen şuhud etmek istersen

Uyan be ey gafil gafletten uyan

Yetmez mi bu uyku uyan Hakka yan

 

İkindi namazını kılmak istersen

Fena-i fillaha ermek istersen

Zatın deryasında öleyim dersen

Uyan be ey gafil gafletten uyan

Yetmez mi bu uyku uyan Hakka yan

 

Akşam namazını kılmak istersen

Allah'ı sen zahir görmek istersen

Ene'l Hak nidasın diyeyim dersen

Uyan be ey gafil gafletten uyan

Yetmez mi bu uyku uyan Hakka yan

 

Yatsı namazını kılmak istersen

Tecelli akdese ermek istersen

Tecelli mukaddes bilmek dilersen

Uyan be ey gafil gafletten uyan

Yetmez mi bu uyku uyan Hakka yan

 

Evveli ahiri bilmek dilersen

Salat-ı Vitr'i kılmak dilersen

Zahiri batını bulayım dersen

Uyan be ey gafil gafletten uyan

Yetmez mi bu uyku uyan Hakka yan

 

AHMED sen beş vakti kılmak istersen

Hakkın huzurunda durmak istersen

Can verip cananı alayım dersen

Uyan be ey gafil gafletten uyan

Yetmez mi bu uyku uyan Hakka yan

 

..................................

 

 

Fehmetmedin Fehmi'yi

Bir de dervişim dedin

Yok etmedin varlığı

Bir de dervişim dedin

 

Fehmi derviştir derviş

İlmi kemale ermiş

Kemal nedir bilmedin

Bir de dervişim dedin

 

Fehmi demek fehmetmek

Varlığını yok etmek

Benliğinden geçmedin

Bir de dervişim dedin

 

Fehmi benzemez sana

Sen benzemedin O'na

Kıylukalden geçmedin

Bir de dervişim dedin

 

Fehmi Hak ile Hak'tı

Hem Arif-i billahtı

Arifliğe ermedin

Bir de dervişim dedin

 

Fehmi'de yoktu mekan

Huzurdaydı her zaman

Huzur nedir bilmedin

Bir de dervişim dedin

 

Fehmi canlara candı

Hem kalblere vicdandı

Sen vicdanı bilmedin

Bir de dervişim dedin

 

Şeriatın gülüydü

Hakikat bülbülüydü

Sen Fehmi'yi bilmedin

Bir de dervişim dedin

 

Fehmi aleme yardı

Ağyara da hem yardı

Yar-u ağyar bilmedin

Bir de dervişim dedin

 

Fehmi'yi göremedin

Gördün de bilemedin

Sırrına eremedin

Bir de dervişim dedin

 

Fehmi eyledi beyan

"Vakıfım esrara ben"

Sen esrarı bilmedin

Bir de dervişim dedin

 

AHMED Fehmi'de buldu

Esrara vakıf oldu

Fehmi'de fehmetmedin

Bir de dervişim dedin

 

...........................

 

 

Söyle bana aşık nere yolun var?

Söyle bana söyle ne rızığın var?

 

Çün seni bu yola kimler iletti?

Erin işareti nedir arkadaş?

Nefsinle savaşta silahın nedir?

Bilmezem kardeşim zikir ne demek?

 

Zikir fikirle mi dosta ulaştın?

Tevhid-i Efal'de dura mı kaldın?

 

Tevhid-i Sıfatta oldun mu fani?

AHMED sen fenada Hakk'ı mı buldun?

 

.......................................

 

 

Tecellisinden ibaret bu alem mutlak vücudun

Değildir nefsiyle kaim Hak'ta ayrı bir vücudun

 

Eğer olsa,yok ki iki varlık olurdu hem

Birisi nefsiyle kaim biri de mutlak vücudun

 

Müstakil cevheri yoktur alem denilen varlığın

Bir takım arazlardan ibarettir mutlak vücudun

 

Çok gibi görünen araz bir arazdan ibarettir

Olmaz alem olmasaydı tecelli mutlak vücudun

 

Her nefeste hem tecelli etmektedir mutlak vücudun

Yine derhal zail oluyor tecelli mutlak vücudun

 

Bu var ile yoklu oluyor pek kısa bir zamanda

Misli geliyor yerine aynı değil mutlak vücudun

 

Ayni gelirse eğer AHMED, aciz olur çün Allah

Misli ise yeni bir yaratmasıdır mutlak vücudun

 

...........................................

 

 

Aciz olan aczin bilmez

Halikini inkar eder

Mayasında inkar vardır

İnkar ile ikrar eder

Fayda vermez bu ikrar

Allah onu helak eder

 

Ezelden bu böyle gelir

İnkar ile ikrar olur

Fayda vermez bu ikrarı

Allah onu helak eder

 

Cehaletin ta kendisi

Acizliktir onu bilmez

Yakasına yapışmıştır

Kurtulamaz bunu bilmez

Benzedikçe Firavuna

Helakını kendi bilmez

 

Ezelden bu böyle gelir

İnkar ile ikrar olur

Fayda vermez bu ikrarı

Allah onu helak eder

 

Var olanın, inkar ile

Yok olması icap etmez

Varlığından yar olmuştur

İnkar eden bunu bilmez

Yok der varı, ikrar eder

Bu ikrarı fayda vermez

 

Ezelden bu böyle gelir

İnkar ile ikrar eder

Fayda vermez bu ikrarı

Allah onu helak eder

 

 

Suret, sıret; madde, mana

Ezel, ebed kimdir bilmez

Kalp, ruh; gönül, vicdan

Aşk, muhabbet nedir bilmez

Nerden gelip gittiğini

Gördüğünden başka bilmez

 

Ezelden bu böyle gelir

İnkar ile ikrar eder

Fayda vermez bu ikrarı

Allah onu helak eder

 

AHMED dedi onlar için

Hak cehennem halk eyledi

Feryat edip yansın diye

Odunun bol eyledi

Haktan Gufran deyip hemen

Cümlesine af diledi

 

Ezelden bu böyle gelir

İnkar ile ikrar eder

Fayda vermez bu ikrarı

Allah onu helak eder

 

..................................

 

 

Nefsin varlığını yıkan

Allah Allah Allah'tır

Gönül kirini yuyan

Allah Allah Allah'tır

 

Diz çöktüm Şeyh önüne

Girdim gönül evine

Doladığı dilime

Allah Allah Allah'tır

 

Gezdirdi Dost ilinde

İllerde gönüllerde

Meleklerin dilinde

Allah Allah Allah'tır

 

Muhiblerin sevdası

Dervişlerin cefası

Ariflerin irfanı

Allah Allah Allah'tır

 

Canım içinde canan

Gönlüm içinde iman

Ruhuma neş'e salan

Allah Allah Allah'tır

 

Zulmetleri nur eden

Gönülleri fetheden

Dilleri beyhuş eden

Allah Allah Allah'tır

Dertlilerin dermanı

Kamillerin fermanı

Ezel ebed devranı

Allah Allah Allah 'tır

 

Sultanların Sultanı

Cümle cihanın canı

AHMED'in de beyanı

Allah Allah Allah'tır

 

...................

 

 

Uyma cahil kişiye

Seni cehle götürür

Uy sen alim kişiye

Seni ilme götürür

 

Uyma gafil sözüne

Sana gaflet getirir

Uy sen arif sözüne

Sana irfan getirir

 

Bakma nadan gözüne

Sana nazar erdirir

Bak sen özler özüne

Seni aşka götürür

 

Uyma benlik yoluna

Seni yoldan çıkarır

Uy sen aşkın yoluna

Seni dosta çıkarır

 

Uyma sakın namerde

Seni namerd çıkarır

Uy sen merdler merdine

Seni merde çıkarır

 

Uyma şeytan yoluna

Seni zındık çıkarır

Uy sen sultan yoluna

Sultan Hakk'a çıkarır

 

AHMED düşme zulmete

Zulmet sana ar gelir

Uy sen Hakk'ın zikrine

Sana selamet gelir

 

..........................

 

 

Uymam cahil kişiye

Beni cehle götürür

Uydum alim kişiye

Beni ilme götürür

 

Uymam gafil sözüne

Bana gaflet getirir

Uydum arif sözüne

Bana irfan getirir

 

Bakmam nadan gözüne

Bana nazar erdirir

Baktım özler özüne

Beni aşka getirir

 

Uymam benlik yoluna

Beni yoldan çıkarır

Uydum aşkın yoluna

Beni dosta çıkarır

 

Uymam sakın namerde

Beni namert çıkarır

Uydum mertler merdine

Beni merde çıkarır

 

Uymam şeytan yoluna

Beni zındık çıkarır

Uydum sultan yoluna

Beni Hakk'a çıkarır

 

AHMED düşmez zulmete

Zulmet bize ar gelir

Uydum Hakk'ın zikrine

Bana selamet verir

 

.............................

 

 

Hak velisidir sana açacak Hak yolunu

Ol velidir bildirir sana kim olduğunu

 

İlahi ahlak ile ahlaklanan Veli'dir

İlahi hakikate ermiş olan Veli'dir

 

Tecelli yoluyla Hak'tan emir o'na gelir

Öğretir sana senin niye halk olduğunu 

 

Resuller ve Nebiler bu makama sığındı

Allah Veli ismini çün kendine takındı

 

Veli'ye Hak'tan başka ezelde kim yakındı

Sığın sen de öğren velinin Hak olduğunu

 

Veli'ye Allah'tan hiç havf ve hüzün olmaz

Yazar yüzünde "La İlahe İllallah" solmaz

 

Yolu düzdür, yürü yolunda seni hiç yormaz

Bildirir sana senin niye halk olduğunu 

 

Veliyullah değil mi şeksiz Allah'ı bilen

Allah değil mi hem veliyullah öven

 

İnsan-ı kamildir Allah'ı Veli'de gören

Ol Veli'dir bildirir sana kim olduğunu

 

Resuller geldi geçti veliler hiç geçer mi

Akl-ı evvel olmayan bu ilmi hiç sever mi

 

Veli sözü hep haktır duyanlar hiç geçer mi

Ol velidir bildirir sana kim olduğunu

 

AHMED Veli'yi bul da, hem bugün veli ol da

İlahi ahlak ile hakikatte er ol da

 

.................................

 

 

Biz geceyi güne kattık

Her nefeste Hakk'a taptık

Sanmayın ki yoldan saptık

Hu'dur bizim huzurumuz

Hak'tır bizim zuhurumuz

 

Gündüzümüz Hak'la bize

Gecemiz de Hak'la bize

Gündüz gece yoktur bize

Hu'dur bizim huzurumuz

Hak'tır bizim zuhurumuz

 

Aşk ehlinin haldaşıyız

Meşk ehlinin yoldaşıyız

Sultanların sultanıyız

Hu'dur bizim huzurumuz

Hak'tır bizim zuhurumuz

 

AHMED buldu ol Ahmed'i

Mustafa'yı Muhammed'i

Cümlesini bir eyledi

Hu'dur bizim huzurumuz

Hak'tır bizim zuhurumuz

 

...................................

 

 

Dost şehrine girdim de hey

Yüzüm O'na döndüm de hey

Güllerini derdim de hey

Sevdalıyım sevdalı hey

 

Sevenlerde akıl kalmaz

Dilinde hiç dostu komaz

Gülleri de daim solmaz

Sevdalıyım sevdalı hey 

 

Allah'ın istemem senden

Ne dünya ne ahiret

Himmet et evladına

Sen himmet et, sen himmet et...

 

Sabrın sonu selamet

Yolun sonu melamet

İlmin sonu kelamet

Zuhur etsin sende Yavrum...

 

Sabrın sonu selamettir

Onun başı melamettir

Kim melami oldu ise

Selamette o demektir

 

..................................

 

 

İnsan odur kim insanı bulandır

Hayvan odur kim insandan kaçandır

İnsandan kaçan hayvandan edaldır

 

Yürü yavrum yürü insana yürü

Ondadır bilesin Muhammed nuru

 

Allah sevgisini insan öğretir

Eğri yolumuz erler düzeltir

Er olan cihanda eri gözetir

 

Yürü yavrum yürü insana yürü

Ondadır bilesin Muhammed nuru

 

İnsanı ara bul yabanda kalma

Gaflette durmayı sen rahat sanma

Babanın yolunu yabana atma

 

Yürü yavrum yürü insana yürü

Ondadır bilesin Muhammed nuru

 

Nasıl sevdiğimi bir bilebilsen

Allah'ın zikrine bir girebilsen

Yeter, babanı sevindirebilsen

 

Yürü yavrum yürü insana yürü

Ondadır bilesin Muhammed nuru 

 

Baban seni hiç kötüye atar mı?

Dünya-ahret cehennemde yakar mı?

Evlat olan babasında kaçar mı?

 

Yürü yavrum yürü insana yürü

Ondadır bilesin Muhammed nuru  

 

Ben Mevla’yı kendim bulurum sanma

Elin boş dönersin sonunda yanma

Baban yalvarıyor sen inat olma

 

Yürü yavrum yürü insana yürü

Ondadır bilesin Muhammed nuru

 

ŞEVKET şefkatini bak açtı sana

Açılan kapıyı kapatmasana

Ne olur babanı ağlatmasana

 

Yürü yavrum yürü insana yürü

Ondadır bilesin Muhammed nuru

 

.......................................

 

 

Babam benim canımdır

Annem de hem kanımdır

Ayrılamam onlardan

Her şeyleri varımdır

 

Ben babamı severim

Annemi de severim

Kardeşlerimi hele

Canımdan çok severim

 

Hiç çıkmam sözlerinden

Anlarım gözlerinden

Bana Hüseyin derler

Ayrılmam izlerinden

 

......................................

 

 

Lütfeyle keremin oğlum Hasan'a

Fehmi'ni fehmettir Fehmi’m Hasan'a

Aşk deryasında gavvaslık ile

Ferman buyur Rabbim oğlum Hasan'a

 

Kıylu kalden geçsin şeyhim aşkıma

Zikr-i daim daim etsin pirim aşkına

Sultanlara sultan eyle aşkına

Aşk şarabın içir oğlum Hasan'a

 

Kulağına söyle uysun sözüne

Tut elinden getir kendi özüne

Muhammed Nur ile alem yüzüne

Çıkmayı nasip et oğlum Hasan'a

 

Deryayı vahdete sal anı gitsin

Ölmezlik şerbetin zevkle içsin

Ne olur bir kere kendinden geçsin

İhsanın bol eyle oğlum Hasan'a 

 

Tevhidin nurundan sen mahrum etme

Fenadan bekadan sen mahrum etme

Sevgisiz sohbetsiz ihvansız etme

Haber ver fenadan oğlum Hasan'a

 

Fena ender fena, fenada bildir

Beka ender beka, bekada bildir

Fenayı bekayı kendinde bildir

İhsan et bekadan oğlum Hasan'a

 

AHMED'in derdine deva ver Rabbim

Oğlum için senden, seni diledim

Bilirim ganisin rahimsin Rabbim

Edeceksin ihsan oğlum Hasan'a

 

.....................................

 

N'oldu sana n'oldu sana

Hasan Fehmi'm n'oldu sana

İftiraya mı uğradın?

Nazarlar mı değdi sana

 

Hasan Fehmi'm imdadına

Yetiş canım Muhammed'im

Hasan Fehmi'm imdadına

Yetiş benim yüce Pirim

Hasan Fehmi'm imdadına

 

Kem gözler mi baktı sana

Kem diller mi değdi sana

Varam gelem ben yanına

Kurşun dökem ben oğluma

 

Gönlüne mi aktı zehir

Ruhuna mı aktı zehir

İçine mi aktı zehir

Sabır ile sen dur ona

 

Yalana mı uğradın sen

Dolana mı uğradın sen

Kötüye mi uğradın sen

Melametle sen dur ona

 

Hasan Fehmi'm n'oldu sana

Bir evhama kurban ola

Yazık değil mi ben babana

Hem anana hem ihvana

 

Zikirsiz mi kaldın yavrum

Fikirsiz mi kaldın yavrum

Gayriye mi daldın yavrum

Hasan Fehmi'm n'oldu sana

 

Dalma sakın dalma sakın

Dalgınlıklar etmez yakın 

Sakın yavrum bundan sakın

Hasan Fehmi'm n'oldu sana

 

Hedefini biliyordun

Sen yolunu çiziyordun

Böyle iken n'oluyorsun

Hasan Fehmi'm n'oldu sana

 

Kimden nere kaçıyorsun

Kendin harap ediyorsun

"Semme vechullah" diyorsun

Hasan Fehmi'm n'oldu sana

 

Neyi tutsan Fail de'l mi?

Neye baksan Mevsuf de'l mi?

Nere gitsen Mevcuf de'l mi?

Hasan Fehmi'm n'oldu sana

 

Allah'ım sen yardımcım ol

Kalemime nurunla dol

Yazılarımda şifa ol

Hasan'ıma şifanla dol

 

.............................

 

 

Dedim dedilerden geç

Kendine irfanı seç

Yerinde sayma sakın

Sonra geç kalırsın geç

 

Yolumuz Hak yoludur

Sona irfan doludur

Sen benle kalma yolda

Geç kalırsın sonra geç

 

Yürü külhana yürü

Yanmaktan korkma yürü

Rabbim narı nur eder

Geçip nurda nuru seç

 

Geç kaldım sanma sakın

Bu yolda sana yakın

Senden başka arama

Kendini seç kalma geç

 

"Men arefe" sırrını

Bilmek dilersen oğlum

Aşk pazarında varın

Sen bir pula sat da geç 

 

"Ve la havfun aleyhim"

Sana dedi Muhammed

Sen seni terk ediver

"La havfun" olup da geç

 

AHMED dedi oğluna

Gafil varma yarına

Yarın Hak divanına

"La havfun" olup da geç

 

............................

 

Muhammed Pir Nur

Varis-i Rasul

Sana layık kul

Eyle Hasa'ı

 

Baktırma sağa

Saptırma solu

Melamet yola

Gönder Hasan'ı

 

Aşkınla doldur

Feyzinle doldur

İlminle doldur

Oldur Hasan'ı

 

Allah aşkına

Ceddin aşkına

Boya aşkına

Kulun Hasan'ı

 

Ceddin Hasan'a

Şeyhim Hasan'a

Ne olur sana

Benzet Hasan'ı

 

Hasan'ı Hasan

Etmez isen sen

Olamaz Hasan

Oldur Hasan'ı

 

AHMED pir Nur'a

Aşkı uğruna

Etti yoluna

Kurban Hasan'ı

 

........................

 

Ahmed oğluna

Eyledi dua

Kabul et Rabbim

Oğlum Hasan'ı

 

Çıktı Hak yola

Feyiz ver O'na

Layık kıl sana

Oğlum Hasan'ı

 

 

Koma nefsine

Döndür nefsine

Düşür sevgine

Oğlum Hasan'ı

 

Gaflete atma

Narında yakma

Nurdan ayırma

Oğlum Hasan'ı

 

Babaya layık

Anaya layık

İhvana layık

Eyle Hasan'ı

 

Gönülden dua

Eyledi sana

Aşkınla doldur

Oğlum Hasan'a

 

Fenaya uğrat

Bekaya tut at

Sana muhatap

Eyle Hasan'ı

 

........................

 

 

Ali aşkından tattır Hasan'ı

Ali yolundan gönder Hasan'ı

 

Ali'ye layık eyle Hasan'ı

Ali yolundan gönder Hasan'ı

 

Ali soyundan eyle Hasan'ı

Ali yolundan gönder Hasan'ı

 

Ali nuruyla doldur Hasan'ı

Ali yolundan gönder Hasan'ı

 

Ali'ye layık eyle Hasan'ı

Ali yolundan gönder Hasan'ı

 

Ali'nle doldur Oğlum Hasan'ı

Ali yolundan gönder Hasan'ı

 

Ali'n de sevsin Nurum Hasan'ı

Ali'n de sevsin Canım Hasan'ı

 

Ali kuluna benzet Hasan'ı

Ali yolundan gönder Hasan'ı

 

 

.............................

 

 

Hasanım Fehmi’m

Ayinem benim

Nur Muhammed'dir

Kemalin senin

 

Sabri'de buldun

Sabırla doldun

Hakla yoğruldun

Hasanım Fehmi’m

 

Hakkı sevenler

Seni severler

Sev sen onları

Hasanım Fehmi’m

 

Baban Ahmed'i

Hem de anneni

Mesut et yavrum

Hasanım Fehmi’m

 

..............................

 

 

Muhammed Nur'a bir adağım var

Yoluna hizmet etmesi için

 

Kabul et pirim nur-i cemalim

Kabul et pirim nur-i kemalim

 

Yirmı yıl önce geldi cihana

O günden adadım Muhammed Nur'a

 

Kabul et pirim nur-i cemalim

Kbul et pirim nur-i kemalim

 

Zikrullah ile daim büyüttüm

İzmir'de İmam-Hatip okuttum

 

Kabul et pirim nur-i cemalim

Kabul et pirim nur-i kemalim

 

Açtın yolları girdi Beyda'ya

Okuyor ilmi hem doya doya

 

Kabul et pirim nur-i cemalim

Kabul et pirim nur-i kemalim

 

Hasan Fehmi'dir adağım adı

Mürşidim koydu O'na bu adı

 

Kabul et pirim nur-i cemalim

Kabul et pirim nur-i kemalim

 

Önüne çıkan engeli kaldır

Tevhit nuruna sen kendin daldır 

 

Kabul et pirim nur-i cemalim

Kabul et pirim nur-i kemalim

 

Dokuz yüz yetmiş Miladide

AHMED yok oldu Hasan Fehmi'de

 

Kabul et pirim nur-i cemalim

Kabul et pirim nur-i kemalim

 

.........................................

 

 

İradeni kaybetme ki ayakta durasın

Sabrını yitirme ki selamete çıkasın

Hasan Fehmi'me candan nasihatim şudur ki

Azmini topla yavrum hedefini bulasın

 

Madde ve manan yavrum araz mı geliyor

Bil Fail-i Mutlak olan Allah'tan geliyor

Sarıl O'na yalvar O'na, kurtuluş O'ndadır

Unutma seni ve bizi imtihan ediyor

 

İmtihan kazanırsan iradeni bulursun

İradeni bulursan hem ayakta durursun

La Faile diyerek imtihanı kazanır

Dünyada ahirette helaktan kurtulursun

 

La Faile diyenler hep sabıra erdiler

Maddede ve manada hastalığı yendiler

Hamule-i Habib'le çıktılar Hak yoluna

Azm-i iman ile hem hedefine erdiler

 

İradeni bul sabrına er azmini topla

Yenilme sakın göğsünü ger iman-ı Hak'la

Düşün seni bekleyen yar ile dostlarını

Mücehhez ol öyle gel Hakkın İlmiyle dol da

 

Habibullah yükü yüklenmek sana layıktır

Nefsimden demedim sözün sahibi Halık'tır

AHMED der ki oğluna, layık oldun sen buna

Senden zuhur edecek Tevhidi varlıktır

 

.................................

 

 

Girme benlik yoluna

Bak sağına soluna

Bul babanın dostunu

Gir yoluna çocuğum

Bil babanın dostunu

Uy sözüne çocuğum

 

Dostum benim canımdır

Canım hem imanımdır

İman ile bul dostu

Gir yoluna çocuğum

Dost ile bul imanı

Uy sözüne çocuğum

 

İsmini koydum Hasan

Ol sen hüsn ile ahsen

Fehmi’yle bul sen dostu

Gir yoluna çocuğum

Dostun ile fehmeyle

Uy sözüne çocuğum

 

Dosta dost ile varan

Kurb-i feraiz bulan

Onlardır nurla dolan

Nurla sen dol çocuğum

Onlardır Hakk'ı bulan

Hakk'ı bul sen çocuğum

 

Suret seni bozmasın

Şan şöhret aldatmasın

Dost varın yağmalasın

Ver yağmaya çocuğum

Hak varın yağmalasın

At yağmaya çocuğum

 

AHMET Hasan'ı sevdi

Fehmi'ye gönül verdi

Dostunu O'nda bildi

Fehmi'yi bil çocuğum

İmanı O'nda buldu

İmanı bul çocuğum

 

.................................

 

 

19 yıldır

Beklediğim mektup geldi

Diyarlar ötesi

Bir yaprak, iki sahife

Oğlumun nefesi

Beyda'dan değil

Beytullah'tan gelmiş gibi

Aşka tutulmuş gibi

Yaktı vücudumu

Her zerresi

Yardımcısı olsun

Rabbim

Feyz ile hidayet etsin

Nur-u Muhammed ile

Dolsun

Sevgili oğlum

Hasan Fehmi

AHMED

Hasan Fehmi için

Varını hem canını verdim

Güldürdü seni

Allah'da O'nu güldürsün

AMİN...

 

...............................

 

 

Baktım yüzüne yavrum

Böyle mahzun halinle

Ağlamışsın bir şeye

Akıtmışsın zehrini

Gülmeni istiyorum

Düşünüp tefekkür et

 

Ağlamak neye yarar

Bütün cihan şenlenip

Faydası yok evladım

Yazık değil mi sana

Gülmeni istiyorum

Düşünüp tefekkür et

 

Hak için mi ağladın

Sözümü geri aldım

Hak için ağla yavrum

Zikredecek kalbini

Gülmeni istiyorum

Düşünüp tefekkür et

 

Sana Hak nazar etti

Hak şuhudundan hem

Cümlemizi sevindir

Her nefeste evladım

Gülmeni istiyorum

Düşünüp tefekkür et

 

AHMED'in nasihati

Nasihati terk etmek

Allah ile Allah'ı

Cihan zikir ile kaim

Gülmeni istiyorum

Düşünüp tefekkür et

 

Hüzünlü gördüm seni

Üzdün evladım beni

Sanki içten gelerek

Yürekten kahrederek

Ağlamak neye yarar

Sana olmasın zarar

 

Allah için değilse

Ağlamandan sevinse

Sakın böyle ağlama

Karaları bağlama

Ağlamak neye yarar

Sana değmesin zarar

 

 

Ben mi rakedemedim

Sana bir şey demedim

Batıl için ağlama

Kahrederek dağlama

Ağlamak neye yarar

Sana zarar gelmesin

 

Sakın Hak'tan ayrılma

Tefekkürden ayrılma

Hak yoluna giderek

Allah Allah diyerek

Ağlamak neye yarar

Sana zarar gelmesin

 

Sana zarar getirmez

Bil ki faide vermez

Zikretmekten ayrılma

Sözlerime darılma

Ağlamak neye yarar

Sana gelmesin zarar

f t g m