Copyright 2024 - MEKSAV

 

HASAN FEHMİ TEZDOĞAN DİVANI / 2.BÖLÜM

 

Bugün erdi bana imdad

Uyandı gönlüm oldu şad

Dilerim Bari Mevla'dan

Vere her salike irşad

 

Behey aşık şuurun ne

Bu seyranda şuhudun ne?

Çü vardın "Kabe Kavseyn'e

O zevkten var mı bir müzdad?

 

Müsemmasın cemi esma

Sana talim olundu bil

Sen ol arif-i billahsın

Sana insan denildi ad

 

Senin mülkün timarında

Melekler oldular memur

Ki sen mesned-i Adem'sin

Mülk içi hep sana münkad

 

Celali perdesidir hep

Cemalin setreder daim

Cehennem gör hicab oldu

Giremez cennete ifrad

 

Bu varlık dağı ardında

Haber aldınsa Şirin'den

O dağı delmeğe ancak

Kişi kim olmalı Ferhad

 

Zülüf-i Ma'şuk'u görmek

Kifayet etmez aşığa

Yanar içi olur büryan

Ki vuslattır hemen maksad

 

Bu aşk, bir nar-ı muhriktir

Olunmaz arzuya teşbih

Ki cennet arzusunda hem

O zevke ermedi zühhad

 

Okuyan ders-i Ma'şuk'u

O bildi halet-i aşkı

Olur FEHMİ gibi mecnun

Eder Leyla'yı dilde yad

 

.....................................................................

 

Firkatın narına yandım

Ya Rasulallah meded

Vuslatın aşkıyla doldum

Ya Rasulallah meded

 

Nice takat getirir ol

Can senin medhin duyar

Yandı gönlüm külhan oldu

Ya Rasulallah meded

 

Ruz u şeb ağlar dururum

Çağırırım el'aman

Bab-ı lütfundan kerem kıl

Ya Rasulallah meded

 

Dert senin derman senindir

Yoluna bunca keda

Onun için can verirler

Ya Rasulallah meded

 

"Men raani" sırrına

Vakıf oluptur aşıkan

Cümlenin muradı sensin

Ya Rasulallah meded

 

Nefsimin kesret-i cürmünden

Yüzüm daim siyah

Gün begün artmakta isyan

Ya Rasulallah meded

 

Bin haya ile kapında

TALİBİ şefkat umar

Eyle ihsan kıl şefaat

Ya Rasulallah meded

 

.....................................................................

 

Gel ey kardeş sen de gafletten uyan

Mü'min olan durmaz zindan içinde

 

Yakıp varlık dağın şöyle merd ol kim

Gerdanı kan eyle irfan içinde

 

Benlik ile Hakk'a tuğyan eyleme

"La tüşriku" dedi Kur'an içinde

 

Mevla'yı ararsan zahirde ara

Göresin Anka'yı ol Kaf içinde

 

Balıklar ummanı arayıp gider

Nice görsün kendin umman içinde

 

Hakikat güneşi doğmuş üstüne

Nice görsün şemsi, sehab içinde

 

Gel ey FEHMİ sen de Hakk'ı fehmeyle

Gör ne cevherler var vicdan içinde

 

.....................................................................

 

Gir Kamil gönlüne cennet dilersen

"Fedhuli" buyurdu Kur'an içinde

 

Ol Hümapervaz'ın sayesinde dur

Nail-i refah bul irfan içinde

 

"Men raani" çün buyurdu ol Rasul

Gör ne cevher var bu sadef içinde

 

Oku ezber "İlm-i Ledün" dersini

Hikmet tulu etsin vicdan içinde

 

Hakikat mürşide eyle intisab

Bulasın dermanı derdin içinde

 

Mürşide bende ol Hakk'ı seversen

"Fettebiuni" dedi Kur'an içinde

 

"Seb'a'i mesan" dersidir Tevhid

Fatiha okundu Mushaf içinde

 

Sözlerime kulak tutan aşıklar

Arif olur onlar akran içinde

 

FEHMİ sana ilm-i "Hikmet" vehbidir

Berkurur irfan gönlün içinde

 

......................................................................

 

Gezme avare bakma ağyare

Bul derde çare aşk ateşinde

Bakma sol sağa olma sen karga

Ver zevk dimağa aşk ateşinde

 

Bil işin fendin bilesin kendin

Gör ol Hu bendin aşk ateşinde

Bakma uzağa düşme tuzağa

Dal gülşen bağa aşk ateşinde

 

Sanma sen gayrı Hak senden ayrı

Bul bu esrarı aşk ateşinde

Aşıksan candan korkma sen nardan

Yan çık evhamdan aşk ateşinde

 

İstersen yarı kaldır hicabı

Seyret cananı aşk ateşinde

Oku akaid,anla fevaid

Bul sen hakayık aşk ateşinde

 

FEHMİ kıy cana gir bu meydana

Yan ol pervane aşk ateşinde

 

.......................................................................

 

Sabah namazına hazır olanlar

Onlardır ef'ali Hakk'a verenler

"Fail Hak'tır" diye huzur ederler

Yalvar kul Allah'a seher vaktinde

Yalvar kul Allah'a beher vaktinde

 

Öğle namazını kılan mü'minler

Her sıfatı Hakk'a nisbet ederler

Her nazar Mevsuf'u şuhud ederler

Yalvar kul Allah' seher vaktinde

Yalvar kul Allah'a beher vaktinde

 

İkindi namazın cemaatla kıl

Vücud vücudullah, gayrı yoktur bil

Cümle alem fani,Hak'tır baki bil

Yalvar kul Allah'a seher vaktinde

Yalvar kul Allah'a beher vaktinde

 

Akşam namazını imamla kılan

Onlardır Allah'ı hem zahir gören

Hak söyler "Ene'l-Hak" kulun dilinden

Yalvar kul Allah'a seher vaktinde

Yalvar kul Allah'a beher vaktinde

 

Yatsı namazında eyle sen huzur

Muhammed yüzünden Hak zahir ol

Hak batın ile halk zahir ol

Yalvar kul Allah'a seher vaktinde

Yalvar kul Allah'a beher vaktinde

 

Salat-ı Vitir-i kılan muhakkak

Evvel, ahir, zahir, batın olur Hak

Kalmaz şirkin, abid, ma'bud olur Hak

Yalvar kul Allah'a seher vaktinde

Yalvar kul Allah'a beher vaktinde

 

"Teheccüd" namazı farz değil sana

"Yetim malı" dır yaka baştan başa

Teberrüken kılar, FEHMİ, yok haşa

Yalvar kul Allah'a seher vaktinde

Yalvar kul Allah'a beher vaktinde

 

......................................................................

 

Behey arzu-yu dildare

Hakk'a yalvar seherlerde

İçip hamra-yı peymane

Hakk'a yalvar seherlerde

 

Behey Leyla'ya divane

Değildir böyle merdane

Yanıp aşka ol pervane

Hakk'a yalvar seherlerde

 

Seherde "Selsebil" iç sen

İkincide "Rahik" iç sen

Üçüncüde "Tesnim" iç sen

Hakk'a yalvar seherlerde

 

Seherin vaktidir bu hem

Seherin sohbetidir hem

Seherin zevkidir bu hem

Hakk'a yalvar seherlerde

 

Seherde uykudan kalk sen

Salat-i Subh-u kıl hem sen

Ki "Fail Hak olur" bil hem

Hakk'a yalvar seherlerde

 

Seherde terket eşgali

Yanıp dert ile et ahı

Çü gördün zülf-i Leyla'yı

Hakk'a yalvar seherlerde

 

Gel ey derd-i biçare

Sakın aldanma ağyare

Konuş benimle ey yar'e

Hakk'a yalvar seherlerde

 

Nice evliyalar geldi

Seherin subh'unu kıldı

Bize remzin beyan etti

Hakk'a yalvar seherlerde

 

Gel ey sen TALİBİ daim

Huzur-ı Hakk'a dur daim

Olasın dost ile kaim

Hakk'a yalvar seherlerde

 

.....................................................................

 

Sen bir aşıksın ma'şukun nerde?

Haber almışsın uzak bir yerde

Sil gözünü gör ma'budun nerde

Abid olur mu Ma'bud'a perde

 

Şirk sekri sende tuğyan eylemiş

Yol bulamazsın zevk-i Tevhid'e

Soyun dal sen de bahr-ı muhite

Cevher bulunmaz her bir nehirde

 

Bülbül zevk almaz altın kafeste

Nice durursun sen bu zulmette

Uçur şad eyle murg-ı ruhunu

Seyran eylesin enfüs afakta

 

Aşık olanlar irfan buldular

Zevke erdiler aklın ardında

Mecnun olmadan Leyla bulunmaz

Akıl kalır mı dar-ı mahbubta

 

Mürüvvet ettin beni bu derde

Her kim koyduysa olsun cennette

Mecnun'a birşey sual olunmaz

Yazmadı kalem,levh-i mahfuzda

 

Cemal-i yare bakarken FEHMİ

Tevhid hançerini duymadı canda

 

.....................................................................

 

Gel ey aşık-ı biçare

Cihanda gezme avare

Var iken derdine çare

Ara bul onu bir yerde

 

Çün dersin aşkım ben de

Kani Hak sevdası sende

Duran huzurda bir merde

Eder mi boş yere secde?

 

Sakın sen kendini hardan

Şefaat umma gel körden

Atar aşağı bir yerden

Geçer ömrün o boş yerde

 

Ara bir mürşid-i kamil

Olasın ilmine nail

Bilişin cümle et zail

Erersin zevke her yerde

 

Seni iğfal eden cahil

O,Hak'tan kendisi gafil

Bu sözler hep sana vafir

Tutarsan pendimi sen de

 

Arama Hakk'ı sen nerde

Çu mevcuttur o her yerde

Arada sen iken perde

Allah'ın nerde, sen nerde?

 

Bu sözler hep seni irşad

Oku gönlünü eyle şad

Gidersin bir gün ansızın

FEHMİ bulunmaz ol yerde

 

......................................................................

 

Ey gönül tefekkür eyle

Esrar-ı Hakk'ı fehmeyle

Ol beyt-i kalbe ver cila

Her nefes zikrullah eyle

Kalb ile fikrullah eyle

 

Zikrullah nefsin öldürür

Hem seni sana bildirir

İrfanla seni doldurur

Her nefes zikrullah eyle

Kalb ile fikrullah eyle

 

Esrar-ı Tevhid'i bilmek

Eyledi da'vet Muhammed

Çünki eyledin icabet

Her nefes zikrullah eyle

Kalb ile fikrullah eyle

 

Gir sen irfani cennete

Garkol sefa'yı izzete

Ermek dilersen devlete

Her nefes zikrullah eyle

Kalb ile fikrullah eyle

 

Sivaddan kalbin eyle pak

Tecelli etsin hubb'i Hak

Sücud-i kalb odur mutlak

Her nefes zikrullah eyle

Kalb ile fikrullah eyle

 

Tevhid et Hakk!ı Hak ile

Efal, sıfat u zat ile

Gir ol vücud-i vahide

Her nefes zikrullah eyle

Kalb ile fikrullah eyle

 

Mahvet vücudun kıl fena

Fena-yı tamda bul beka

Yetmez mi sana bu safa

Her nefes zikrullah eyle

Kalb ile fikrullah eyle

 

Uyandır kalbin arif ol

Salat-ı hamse dahil ol

Huzur-ı Hakk'a kaim ol

Her nefes zikrullah eyle

Kalb ile fikrullah eyle

 

FEHMİ'nin sözün yad eyle

Sırrına ermek cehdeyle

Ol dil canı şad eyle

Her nefes zikrullah eyle

Kalb ile fikrullah eyle

 

.....................................................................

 

Gelin derviş olalım

İlm-i irfan bulalım

Zikre meşgul olalım

De La İlahe İllallah

 

Emreder Kur'an'da Hak

"Fezküruni" dedi bak

Oku ondan bir sebak

De La İlahe İllallah

 

Zikredenler mest olur

Allah ile dost olur

Her murada rast olur

De La İlahe İllallah

 

Bülbül olan zar olur

Yanar içi nar olur

Sonunda gülzar olur

De La İlahe İllallah

 

Güle bülbül olalım

Bülbüle gül olalım

Doğru yolu bulalım

De La İlahe İllallah

 

Lafz-ı Tevhid ne delim

Taklidi terk edelim

Sırr-ı Tevhid bilelim

De La İlahe İllallah

 

Nakşibendi şöhretin

Melami'dir sıretin

TALİBİ'nin zimmetin

De La İlahe İllallah

 

La İlahe İllallah Muhammed Resulüllah

 

......................................................................

 

Ey Gönül,sen aşkı yar et

Bin ol burağa seyran et

Akl-ı Cibril'in burhan et

De La İlahe İllallah

 

Hicr-i kesretten uzlet et

Fakr-i fenada sohbet et

Bahr-ı vahdet'e vuslat et

De La İlahe İllallah

 

Bu faniye bek, al ibret

Serabtır ancak şuhud et

Beka-yı zatı vatan et

De La İlahe İllallah

 

Yoksun yokluğuna sabret

Varlığın Hak'tandır şükret

Hak'la Hakk'ı hem fikret

De La İlahe İllallah

 

Allah de her nefes zikret

Oynasın kalb-i basiret

Murg-ı ruhun alsın lezzet

De La İlahe İllallah

 

Tefekkür eyle bir saat

Bir saatın olsun bin saat

Budur ol makbul ibadet

De La İlahe İllallah

 

FEHMİ fehminde sen sabret

Kulsun Rabbine taat et

Fakr-i devletine fahret

De La İlahe İllallah

 

.....................................................................

 

Ey üftade, gönlünden

De La İlahe İllallah

Berkeylesin dilinden

De La İlahe İllallah

 

Delet-i eman budur

Kamil-i iman budur

Cenneti açan budur

De La İlahe İllallah

 

La İlahe İllallah

Lafzını Tevhid sanma

Evrad, esmada kalma

De La İlahe İllallah

 

Bu lafız,suretdurur

İçi hikmet doludur

Dosta vuslat buldurur

De La İlahe İllallah

 

Ma'nası, ab-ı hayat

İçenler görmez memat

Münkir, Nekir'e cevab

De La İlahe İllallah

 

Cennete asan çıkar

Alem-i ervaha uçar

Kabrine rahmet saçar

De La İlahe İllalllah

 

Yakın eder uzağı

Atar yoldan tuzağı

Siler hesab mizanı

De La İlahe İllallah

 

Budur mü'mine burak

Kuş gibi geçer sırat

Nar-ı nırandan berat

De La İlahe İllallah

 

Cehl-i Süfyan'ın kaçar

İrfanın kanat açar

Dost iklimine uçar

De La İlahe İllallah

 

FEHMİ'ye haldaş budur

Yolunda yoldaş budur

Dilinde dildaş budur

De La İlahe İllallah

 

.......................................................................

 

Gelin Tevhid edelim

La İlahe İllallah

Hakk'a doğru gidelim

La İlahe İllallah

 

Dertlerimiz dermanı

Tenlerimizin canı

Canlarımız cananı

La İlahe İllallah

 

Hakk'a doğru gidelim

Hak'la Hakk'ı bulalım

Hak yolunda ölelim

La İlahe İllallah

 

Nar-ı aşka dalalım

Yanalım kül olalım

Bahr-ı vahdet bulalım

La İlahe İllallah

 

Sular gibi akalım

Kuşlar gibi uçalım

Dost ile buluşalım

La İlahe İllallah

 

Sular gibi çağu çak

Dolaşalım dağ u dağ

Bulalım umman-ı Hak

La İlahe İllallah

 

İçelim meyhaneden

Olalım divaneden

Çıkalım bu haneden

La İlahe İllallah

 

Tacu tahttan geçelim

Keçe külah nedelim

Nurdan kırka giyelim

La İlahe İllallah

 

Karga, bülbül halinden

Anlamaz hiç razından

TALİBİ'nin sözünden

La İlahe İllallah

.....................................................................

 

Ey kardeş gel de Allah zikredin dedi Allah

Her nefeste de Allah budur makbul indallah

Zikrin olsun hubbullah fikrin olsun fikrullah

Hubbun olsun hubbullah hiç kalmasın garullah

 

Aşkın olsun aşkullah zevkin olsun zevkullah

Seyrin olsun seyrullah çünkü oldun ehlullah

Allah de avaz eyle ten kafesi çak eyle

Can kuşun azad eyle vuslat etsin ilallah

 

Kalb evini pak eyle ravza-i rıdvan eyle

Hur ile gılman eyle zevke er sen abdullah

Mademki ben bende yok sen senlikle sende yok

Hak'tan gayrı nesne yok her görünen vechullah

 

Aç gözün ibretle bak görünen değilmi Hak

FEHMİ'nin sözü mutlak zahirim dedi Allah

 

.....................................................................................

 

Ey şeyda'yı Hak de Allah Allah

Ver kalbe berrak de Allah Allah

Leyl ü neharda her bir zamanda

Cümle mekan da de Allah Allah

 

Zakir ol Hakk'a fikretme bakşa

Arif ol Hakk'a de Allah Allah

Hu dolu camdan iç dost elinden

Aksın dilinden de Allah Allah

 

Bülbül ol seste çağır kafeste

Her bir nefeste de Allah Allah

Fiilin et zail Hak olsun fail

Gör Hakk'ı zahir de Allah Allah

 

Ol FEHMİ zakir kalb olsun tahir

Konsun misafir de Allah Allah

 

.......................................................................

 

Zikrederim dost seni

Derim Allah Allah

İçtim "Tesnim" kevseri

Dedim Allah Allah

 

Ey Hudavend-i cihan

Anılırsın bi mekan

Senden sana her zaman

Derim Allah Allah

 

Ne göktesin ne yerde

Ne mürdesin ne zinde

Sen mevcudsun her yerde

Derim Allah Allah

 

Ne şarktasın ne garptasın

Ne sağda ne soldasın

Bilir iken bendesin

Derim Allah Allah

 

Aşkın ile dolmuşum

Yanıp büryan olmuşum

İle'l-ebed beyhuşum

Derim Allah Allah

 

Aşk ile pazarım var

Bimisal bir yarim var

Her nazar ihsanı var

Derim Allah Allah

 

Ey Kerim ü Zü'l-Fettah

Zikrin FEHMİ'ye miftah

Etti gönlümü iftah

Derim Allah Allah

 

......................................................................

 

Seherde meskanede

Her nefes derim Allah

Bu beyt-i dilhanede

Her nefes derim Allah

 

Dünyada yok pazarım

Ukbaya yok nazarım

Dilde daim ezkarım

Her nefes derim Allah

 

Havfederler cahiller

Mahzun olur zahidler

Lahavf olur aşıklar

Her nefes derim Allah

 

Allah derim hep candan

Sensin benden zikreden

Bildim gayrı yok Senden

Her nefes derim Allah

 

Gitti cehl-i dalalet

Geldi nur-i hidayet

Erdi Hak'tan inayet

De La İlahe İllallah

 

Hu derim Ya Hak, derim

Ya Hayye'l-kayyum derim

Ev edna'nın bahrında

Her nefes derim Allah

 

Yandım aşkın narına

Yok oldum dost varına

FEHMİ'yim dildarıma

Her nefes derim Allah

 

.....................................................................

 

Gönül Tur-i Sina'sından

Tecelli etti çün Allah

Erişti "saika"salik

Hemen oldu fenafillah

 

Fenafillah bulan salik

Olur nefsine hem faik

Bulur bir sermedi varlık

Görür hep "Semme vechullah"

 

O "küntü kenz-i mahfi"den

Hemen zahir olur bir nur

Ona vahdet vücud derler

Olur zahir cemalullah

 

O vahdet-i vücud dersin

Oku insan-ı kamilden

Ona "Ümmü'l-kitab" derler

Okunur onda ilmullah

 

O "Seb'a-i mesan" dürrü

O kenz-i mahfiye kondu

O bir "Beyt-i emin"dir kim

Durur hem onda sırrullah

 

O mir'atı Muhammed'dir

Görünmez masiva onda

O bir nur-ı mücelladır

Odur mazhar-ı zatullah

 

Ara bir mürşid-i dana

Seni hem eylesin agah

Hem ihsan eylesin her gah

Bulursun tez visalullah

 

Odur sırr-ı "Nefahtü" hem

Nefholdu Adem'e ol dem

Buyurdu "Edeler secde"

Melekler Ademe'e Allah

 

Ara bul Adem'i nerde

Tenezzül eyle et secde

Geçip kibrinden et tevbe

Suçun afveylesin Allah

 

Odur ab-ı hayat bahri

İçenler oldular naci

Bulup hayyü'l-ebed baki

Beka ender bekabillah

 

Gel ey FEHMİ ara bir yar

Seni Allah'a etsin yar

Musa ol etme sen hiç ar

Ki Hızr'a göndere Allah

 

.....................................................................

 

Bu alem mebdei sensin

Evvelsin Ya Rasulallah

Nübuvvet hatemi sensin

Ahirsin Ya Rasulallah

 

Cem'i kurb-i feraizde

Batınsın Hak olur zahir

Nevafil kurb-i hazrette

Zahirsin Ya Rasulallah

 

Senin esrar-ı mi'racın

Fenafillah olan bildi

Bekabillah bulam erdi

O zevke Ya Rasulallah

 

Makam-ı "Kabe kavseyn"e

Nebiler hep ayakbastı

"Ev edna" sırrına sadr-ı

Eminsin Ya Rasulallah

 

Sen ol şahr-ı kevneynsin

Kamu kullar sana muhtac

"Samed" ismine mazharsın

Şerif'sin Ya Rasulallah

 

Makamı-ı Mahmud'un sırrın

Sana bahşeyledi Allah

Reis-i enbiya sensin

İmamsın Ya Rasulallah

 

Sen ol bahr-ı hakayıktan

Çıkan bir dürr-i yektasın

Sarraflar kıymetin takdir

Edemez Ya Rasulallah

 

Ol bahr-ı ilmin emvacı

Yedi kat göklerin açtı

Ol sahra-yı "ama"nın

Anka'sısın Ya Rasulallah

 

Sen ol mahbub-ı Hazret'sin

Sen'i vasfedemez FEHMİ

Sen ol mahzen-i hikmetsin

hakim'sin Ya Rasulallah

 

.....................................................................

 

Bir aceb sırra eriştim eyvallah

Buna esrar-ı aşk derler eyvallah

 

Bunu alim avam bilmez eyvallah

Buna ilm-i irfan derler eyvallah

 

Buna sırr-ı Kur'an derler eyvallah

Bunu ehl-i hicap bilmez eyvallah

 

Bunu ehl-i sevap bilmez eyvallah

Bunu Hızr u İlyas bilir eyvallah

 

Buna vasl-ı beka derler eyvallah

Buna sırr-ı Mustafa derler eyvallah

 

Bunu al-i aba bildi eyvallah

Buna "Seb'a-'l-mesan"dendi eyvallah

 

Buna ilm-i Huda derler eyvallah

Buna sırr-ı Kur'an derler eyvallah

 

Bu bir kenz-i ahfadır kim eyvallah

Bu bir mülk-i bekadır kim eyvallah

 

Bu bir fazl-ı Huda'dır kim eyvallah

Buna ihsan-ı Hak derler eyvallah

 

Buna dad-ı Hak derler eyvallah

Bu bir ahd-ü vefadır kim eyvallah

 

Buna ilm-i felah derler eyvallah

Buna feyz ü necat derler eyvallah

 

Bu bir sırr-ı safadır kim eyvallah

Bu FEHMİ'ye atadır kim eyvallah

 

.......................................................................

 

Geldi dile dil darım

Dedim Elhamdülillah

Gördü gözüm didarım

Dedim Elhamdülillah

 

Seni sanırdım ayrı

Benden uzak bir tanrı

Bildim değilsin gayrı

Dedim Elhamdülillah

 

Erdi ilmim birliğe

Yer kalmadı benliğe

Doldu gönlüm senliğe

Dedim Elhamdülillah

 

Sen bu halkı var ettin

Zatına burhan ettin

Adem'i mir'at ettin

Dedim Elhamdülillah

 

Tendir bu cana beden

Candır canana beden

Sensin sultan hükmeden

Dedim Elhamdülillah

 

Sen zahir hem nihansın

Ariflere ayansın

Bildim bende mihmansın

Dedim Elhamdülillah

 

Kenz-i mahfi'den bir ses

Etti FEHMİ'ye nefes

Her zamanda yeknefes

Dedim Elhamdülillah

 

.......................................................................

 

Aşkın meyinden

Bir kadeh içtim

Sarhoş göründüm

Ağyara karşı

 

Mir'atı ef'al

Gösterdi sun'un

Nakkaşın gördüm

Gergefe karşı

 

Necm ü kamerdir

Şemsin sıfatı

Durdular kıyam

Zatına karşı

 

Bülbüle gelse

Baharın zevki

Nice sabreder

Ol güle karşı

 

Olsa muhabbet

Vasl-ı mahbubtan

Cennet kurular

Aşığa karşı

 

Şems-i hakikat

Doğmuş görünse

Muhabbet olmaz

Esmaya karşı

 

Pervane duymaz

Zevk-i vuslatı

Yandı kül oldu

Cemale karşı

 

Vuslat-ı yarla

Halvet olanlar

Bakmaz hiç gözü

Ağyara karşı

 

Zeliha'ya sor

Halet-i aşkı

Oldu divane

Yusuf'a karşı

 

Ehl-i aşkı sen

Sanma serseri

Muhabbeti var

Allah'a karşı

 

FEHMİ aşıksan

Ma'şuk'un tanı

Doldur kadehi

Ol yara karşı

 

......................................................................

 

Gönül şehri sarayında

Gözüm gördü dilarayı

Nice inkar edem zahid

Ki gördüm ben o bedrayı

 

Benim ol aşık-ı berdar

Benim ol arif-i esrar

Benim ol vasıl-ı didar

Eden seyran o dergahı

 

Benim ilm-i şuhudumdan

Hep oldu aciz alimler

Onunçün kaldılar mahcub

Görünmez derler Allah'ı

 

Gerek alim gerek zahid

Ki bilmez nefsini tahkik

Onun imanı hep taklid

Eder inkar "ev edna"yı

 

Buna seyr ü süluk eden

Okur derslerini her dem

Gönül levhinde arifler

Eder ezber "Evedna"yı

 

Bu mümkinat serabdır hep

Vücud-ı Hak ile kaim

Meratible olur zahir

Muhittir cümle eşyayı

 

Gel ey FEHMİ vücudundan

Eser bırakma varlıktan

Fena ender fena ol kim

Sivasız gör müsemmayı

 

.......................................................................

 

Nevm-i gaflette olanlar

Mürde mareler gibi

Kördür onun gönlü gözü

Çeşm-i a'malar gibi

 

Almadı onlar nasihat

Her muraddan bineva

Kalb-i mahtum bitefekkür

Ayn-ı mevtalar gibi

 

Ta ezelden bu harabe

Niceler dayf oldular

Buldular fena nihayet

Dud-i semalar gibi

 

Duydu aşıklar kulağı

Dost visalinden haber

Zar u giryan oldular hep

Dildar şeydalar gibi

 

Arif olan buldu irfan

Canına can eyledi

Lem'an etti nur-i Tevhid

Dürr-i yektalar gibi

 

Dost cemalin görmeğe

Can attılar pervane veş

Kül edip savurdular ol

Varlığı harman gibi

 

İhtiyarı mevt edenler

Buldular vasl u lika

Daldılar ol bahr-i zata

Mevc-i deryalar gibi

 

Açtılar kanat bekaya

Ettiler azm-i visal

Sır olup alem gözünden

Murg-ı ankalar gibi

 

Yumdular dünyaya gözün

Masivadan bihaber

Tuttular vahdette mesken

Ferd ü yektalar gibi

 

Hubb-i fillahtır muhabbet

Dillerinde gayrı yok

Açmış irfan yüzlerinde

Gül-i ranalar gibi

 

FEHMİ mahremdir hakikat

Bahrının gavvasıdır

Libas-ı Şer'i büründü

Giydi dibalar gibi

 

......................................................................

 

Nefret etme karga bülbül halinde

Yan gülün narına bülbüller gibi

Mest olmuştur onlar gül cemaline

Mestane ol sen de bülbüller gibi

 

Ol şeyda bülbüle sen ta'neyleme

Ah ile zarından bizar eyleme

Ol bir sırra ermiş inkar eyleme

Yan gülün narına bülbüller gibi

Mestane ol sen de bülbüller gibi

 

Bülbüller geçtiler senin meskenden

Durulmaz ol yerde kokmuş laşeden

Koksana sen de bir gül menekşeden

Yan gülün narına bülbüller gibi

Mestane ol sen de bülbüller gibi

 

Hiç güller yanından sen geçmez misin?

Güllerin kokusun sen hissetmez misin?

Bu komuş laşeden vazgeçmez misin?

Yan gülün narına bülbüller gibi

Mestane ol sen de bülbüller gibi

 

Seherlerde FEHMİ uyuyup yatma

Gafiller narına kendini atma

Huzur et,abid ol Hak ile Hakk'a

Yan gülün narına bülbüller gibi

Mestane ol sen de bülbüller gibi

 

.....................................................................

 

Ali'dir Muhammed yolunda yoldaş

"Ledünni ilmi"nin sırrında sırdaş

"Ev edna" bahrının seyrinde kardeş

Canımın içinde cananım Ali

Her dem gönlümdeki mihmanım Ali

 

Ali'ye Hak dedi Haydar-ı Kerrar

Ona mensub oldu dildar Zülfikar

Muhammed gönlünde yer tuttu ol yar

Canımın içinde cananım Ali

Her dem gönlümdeki mihmanım Ali

 

Ali'nin sırrına akıllar ermez

Eren dahi olsa meydana vermez

Alem Haydar olsa kör olan görmez

Canımın içinde cananım Ali

Her dem gönlümdeki mihmanım Ali

 

Ali'dir tarikat yolunda rehber

Hakikat burcunda eyledi siper

Ona ilka oldu nutk-i Peygamber

Canımın içinde cananım Ali

Her dem gönlümdeki mihmanım Ali

 

Aden var olmadan Muhammed ile

Birlikte ididler sırr-ı mübhemde

İkisi bir geldi vech-i Adem'de

Canımın içinde cananım Ali

Her dem gönlümdeki mihmanım Ali

 

Zuhur edip geldi Şah-ı enbiya

Ona hem dem oldu Ali Murtaza

Ali şahdır, Muhammed’dir şeyhin şah

Canımın içinde cananım Ali

Her dem gönlümdeki mihmanım Ali

 

FEHMİ ol şahın yolunda kurban

Ondandır elimde bulunan ferman

Dertli olan canlar buldular derman

Canımın içinde cananım Ali

Her dem gönlümdeki mihmanım Ali

 

.....................................................................

 

Muhammed birliğe edince sala

Ali Zülfikar saldı dört yana

Ol güruha dahil buldular felah

Meded Ya Muhammed şahımdır Ali

Herdem gönlümdeki mihmanım Ali

 

Hakikat şehrinde durduk namaza

Aşılar kıblesi "Semme vechullah"

Dört tekbirle cümle uyduk imama

Meded Ya Muhammed şahımdır Ali

Her dem gönlümdeki mihmanım Ali

 

Muhammed'e Kur'an indirdi Allah

"La taknetü" dedi "Min rahmetillah"

Biz mahrum olmayız şahımız Ali

Her dem gönlümdeki mihmanımAli

 

Ehl-i beyt'i kasteyledi ol Mervan

Susuzluktan şehid oldular sıbyan

Aşıklar ciğerin kıldılar büryan

Meded Ya Muhammed şahımdır Ali

Her dem gönlümdeki mihmanım Ali

 

Ol Yezid Muaviye etti hıyanet

Ederiz canına binlerce la'net

Şehid oldu imamlar koptu kıyamet

Meded Ya Muhammed şahımdır Ali

Her dem gönlümdeki mihmanım Ali

 

Hasan'la Hüseyin ciğerpareler

Aşıkalr kalbinde açtı yareler

Tabibler bu derde bulmaz çareler

Meded Ya Muhammed şahımdır A li

Her dem gönlümdeki mihmanımdır Ali

 

Ali'nin şöhreti denildi Haydar

Ma'rifet kılıcı ismi Zülfikar

Bu esrarda FEHMİ eyledi ihbar

Meded Ya Muhammed şahımdır Ali

Her dem gönlümdeki mihmanım Ali

 

......................................................................

 

Meded senden meded mürşidim Ali

Dermanım Muhammed, tabibim Ali

Hitab-ı ezelde ikrarım Ali

Meded Ya Muhammed şahımdır Ali

Her dem gönlümdeki mihmanım Ali

 

Muhammed Mustafa alem serveri

Ebubekir,Ömer,Osman yareni

Hakikat sırrında Ali mahremi

Meded Ya Muhammed şahımdır Ali

Her dem gönlümdeki mihmanım Ali

 

Ol Hasan Hüseyin Ali evladı

Şehid olup uğruna verdiler canı

Gönülden sevenler buldu necatı

Meded Ya Muhammed şahımdır Ali

Her dem gönlümdeki mihmanım Ali

 

Muhammed, mahzen-i sırr-ı İlahi

Ali gevherlerin sakisi, veli

Bize ihsan etti, ab-ı kevseri

Meded Ya Muhammed şahımdır Ali

Her dem gönlümdeki mihmanım Ali

 

Muhammed ruhuna hezeran sala

Sıdkile diyenler buldular felah

TALİBİ kuluna buldur sen necat

Meded Ya Muhammed şahımdır Ali

Her dem gönlümdeki mihmanım Ali

 

.....................................................................

 

Takdir-i Huda sebtetti ceza

Olunur kaza hükm-i ezeli

Ezeli Süfyan hep oldu beyan

Etmedi iman oldu şeytan

 

Şol ki Semud'dur mezhebi yoktur

Fesadı çoktur etti tuğyanı

Şol ki Belkıs'tır imanı hastır

Gör nice bildi ol Süleyman'ı

 

TALİBİ zevkte mülk-i vahdette

Bunca kafeste etti seyranı

 

.....................................................................

 

f t g m