Copyright 2024 - MEKSAV

HAFIZ AHMET SOYYİĞİT DİVANI- I.BÖLÜM

BİSMİLLAHİ DİYELİM 

Bismillahi diyelim

Sivayı terk edelim

Adab ile gidelim

Ol Mevla'ya dönelim

 

Dilimizi yuyalım

Halkı incitmeyelim

Hep Hakk'a yönelelim

Ol Mevla'ya dönelim

 

Kalbi temizleyelim

Nefsimizi bilelim

Tecelliyi görelim

Ol Mevla'ya dönelim

 

Hürriyete erelim

Zatına kul olalım

Mest ü hayran kalalım

Ol Mevla'ya dönelim

 

Rabbimiz'i bilelim

Rızasını alalım

Batılı ayıralım

Ol Mevla'ya dönelim

 

Gel AHMED uyanalım

Kanına dayanalım

Şanına sarılalım

Ol Mevla'ya dönelim...  

( 1968 )

 

FEZKURUNİ DEMEZ Mİ 

Fezkuruni demez mi

Kur'anda Zat-i Baki

Zikrinden olma hali

Her nefeste, de Allah

 

Kalpleri tatmin eder

Mütenebbih olun der

Karanlığı yok eder

Her nefeste, de Allah

 

Kayıtla şartla değil

Mevla'ya ver sen meyil

Olmazsın asla zelil

Her nefeste, de Allah

 

Şu cesedin, suretin

Su ile temizlersin

İstiyorsan siretin

Her nefeste, de Allah

 

Zikret Hakk'ı fikr ile

Şuhud ve tefekkürle

Kalmayasın şüphede

Her nefeste, de Allah

 

AHMED Allah'ı zikret

Sıfat ve zatı zevk et

Ehl-i zikre mürüvvet

Her nefeste, de Allah... 

( 1965 )

 

AHMED AD OLMUŞTUR ONA 

Ahmet ad olmuştur ona

Tarif edemem ben sana

Sığmayan hiçbir mekana

Canım feda O Sultan'a

 

Mürşid-i mutlak anlara

Telkinini duyanlara

İmdad eder ihvanlara

Canım feda O Sultan'a

 

Nispetimiz etti fena

Hem "elestü" hem de "beka"

Fenada bulmuşuz beka

Canım feda O Sultan'a

 

"Sümme dena fetedella

Kabe kavseyni ev edna"

Talim eyledi çün bana

Canım feda O Sultan'a

 

Sayesindeki Salaha

Bu gün ulaştık Felaha

Gelmiyor lafz u sadaya

Canım feda O Sultan'a

 

AHMED, ol AHMED'E geda

O'dur her derdine deva 

Kulluğundan olma cüda

Canım feda O Sultan'a... 

( 1968 )

 

OLMUŞUM HÜSNÜNE AGAH 

Olmuşum hüsnüne agah

Ey Kerem Kani Huda

Her sıfattan bir tecelli

Gönlüne yüz bin safa

Cümlenin mahbubu sensin

Zatına canım feda

Kahr içinde lutfa erdim

Nice bin hamd ü sena

 

Hep seni temsil ederler

Evliya ü Enbiya

Marifettir akıl ermez

Oldu aciz hükema

 

Söylerim kelam-ı Hakk'la

Şübhe yoktur mutlaka

Bizdedir zevk u saadet

Bizdedir derde deva

 

Zikr-i daimiyledir bu

Nefh oldu ol dem bana

AHMED'i senden ayırma

Çün sefer kıldı sana... 

( 1968 )

 

OLMA GAFİL SEN RIZADAN 

Olma gafil sen rızadan

Sa'y edip insaf ile

Nefs-i tagutuna uyma

Hem düşün vicdan ile

 

Hakk rızasın terk edersin

Bir nev'i evham ile

Sorsalar dervişim dersin

Gerçeğe uy sıdk ile

 

Kır şu nefsin putlarını

Her nefeste zikr ile

Kurtulasın masivadan

Zikr-i Sultan'ı ile

 

Bu güne dek her ne ki var

Cümle terk et aşk ile 

Tevhid'e engel oluptur

Bildiğin Tevhid bile

 

Pak olup külli sivadan

Gir saray-ı vahdete

Kal ile olmaz müyesser

Hal iledir, hal ile

 

Ya İlahi eyle, mağfür

AHMED'i rahmın ile

Eyle ilhak Zat'ına kim

Evvel ü ahir ile... 

(1969 )

 

 

İHVANIMIZ UYANSIN 

İhvanımız uyansın

Tevhit ile boyansın

Aşkullah ile yansın

Zikr-i Mevla'ya kasın

 

Ef'alde iradesin

Sıfatta ilmin versin

Zatta can teslim etsin

Hu ile fena bulsun

 

Fenadan fena olsun

Kabri vahdete düşsün

Zevk u şuhuda ersin

La havf, la mekan olsun

 

Hakk'ı ol izhar etsin

Kemal ile seyretsin

Kendini kendi bilsin

Mest olsun, hayran olsun

 

AHMED kulluğun kılsın

Dergaha yüzün sürsün

Huzurda divan dursun

Kulsun sen, kulsun kulsun... 

( 1970 ) 

 

HABERİNİZ OLSUN CANLAR 

Haberiniz olsun canlar

Mürşidin elini tutanlar

Zikrullah ile yananlar

Gelin seyrana seyrana

 

Dersi Mutlak'tan alanlar

Ef'ali Hakk'a varanlar

Dünyayı hiçe satanlar

Gelin seyrana,seyrana

 

Aşık u sadık olanlar

Sıfatullah'ı bulanlar

Urbayı dahi koyanlar

Gelin seyrana,seyrana

 

Tevhid'i zata çıkanlar

Cemalullah'a bakanlar

Bekaya kanat açanlar

Gelin seyrana,seyrana

 

<Enel-Hak>tablın çalanlar

Ol Hakk'a hamil kalanlar

Cihana nurun saçanlar

Gelin seyrana,seyrana 

 

Hazret'e kadem basanlar

Şer-i şerife uyanlar

Kulluğa kıyam duranlar

Gelin seyrana, seyrana

 

AHMED'i candan soranlar

Varını feda kılanlar

Sohbetin zevkini tadanlar

Gelin seyrana, seyrana

( 1970 )

 

YARENLER SEMAYA 

Yarenler semaya

Ezelden baktım

Sehap ref olmuştu

Nücuma vardım

 

Anda firaşımı

Serdim de yattım

Kahr ile lütfunu

Zevk ile tattım

 

Nedir bu tecelli

Rabbim'e sordum

Mah-i hurşit dedi

Apaçık gördüm

 

Masifayı cümle

Gözümden sildim

Gören ve görünen

Cümle bir bildim

 

Hakikat güneşi

Zuhura geldi

Hayali mahvetti

Hayat bahşetti

 

AHMED nihan iken

Çün ayan oldu

Ahmed ü Mahmud'a

Can feda oldu...

0.7.6.1971

(Afyon'da otelde)

 

ALLAH KUR'ANI İLE 

Allah Kur'anı ile

"Ya eyyühelleziyne

Amenüzkürullaha

Zikren kesira" diyor

 

Çok zikredin Allah'ı

Bir nefes olman hali

Hem leyl ü hem nehari

Gizli-aşikar diyor

 

Dikkat edin mü'minler

Cihanda cümle sesler

Feleklerle melekler

Allah Allah Allah der

 

Nefes alıp vermemiz

Vücutta kan devriniz

Harekat u kalbiniz

Allah Allah Allah der

 

Yürüken otururken

Yatarken, uyur iken

Her bir işi işlerken

Mü'min Allah Allah der

 

AHMED Ahmed'i alır

Kabe Kavseyn'e varır

Kendini anda tanır

Allah Allah Allah der...

( 23.8.1971 ) 

 

SEN TESLİM-İ DOST OLMADAN 

Sen teslimi dost olmadan

Sevdiğinden ayrılmadan

Canını feda kılmadan

Haya et,devrişim deme

 

Gözünden hicap kalkmadan

Cemal-i yare bakmadan

Kelamı Hakk'dan duymadan

Haya et, dervişim deme

 

Kibr ü riyayı atmadan

Halis ve muhlis kalmadan

Bir kere Allah demeden

Haya et, dervişim deme

 

Ölüp kabre konulmadan

Kalkıp mahşere varmadan

Sıratı, mizan geçmeden

Haya et, dervişim deme

 

Rıza-i Hakk'ı bulmadan

Halin hatırın sormadan

Safa-yı zevke dalmadan

Haya et, dervişim deme

 

AHMED cennete girmeden

Kevser şarabın içmeden

Kemalata erişmeden

Haya et, dervişim deme...

( 05.12.1971 )

 

SANA EDERİZ TEŞEKKÜR 

Sana ederiz teşekkür

Lütfunla eyledin makbul

Kulluğuna ettin kabul

Safa bulduk, olduk mesrur

 

Senden sana hamd ü şükür

Bizi senden eyleme dür

Niyazımız geçek budur

Bendine al, eyle mecbur

 

Gönülde sevgin bulunur

Kelamın her dem duyulur

Gözden hicap ref olunur

Cemalin bize görünür 

 

Kereminle kıldın zuhur

Hayalimiz fena bulur

Seninle buluruz huzur

Can'a her an bayram olur

 

AHMED artık sözüm budur

Aklı olan nefsin okur

Gergefle nakkaşın dokur

Kemal bulur, etmez kusur... 

( 23.11.1971 )

 

BİZDE HAY OLAN HAKK'TIR 

Bizde hay olan Hakk'tır

İlmimiz ilmullahtır

Sözlerimiz mutlaktır

La ilahe illallah

 

Cüz-i irademizden

Soyunduk ta ezelden

Hakk'tır irade eden

La ilahe illallah

 

Ayet inzal eyleyen

Manasın fehmeyleyen

Dilimizden söyleyen

La ilahe illallah

 

Bir mertebede candır

Bir mertebede canan

Bir mertebede insan

La ilahe illallah

 

Hakk'ın nice esması

AHMED de bir tanesi

İçinde hazinesi

La ilahe illallah... 

( 08.01.1973 )

 

SIFAT-I İLAHİ'Yİ TARİF ETMEK İSTERİM 

 

Sıfat-ı ilahi'yi tarif etmek isterim

Hayat Hakk'ındır elbet, "El-Hayyüm Kayyüm" derim

 

İlmi eğer sorarsan, "vallahü ya'lem" derim

Ben de bilirim dersen, "la ta'lemüne" derim

 

İradem vardır deme, "Ve ma teşaun" derim

"İlla en yeşaallah,Mutlak Mürid Hakk derim

 

Kulağından duyanı, gözden göreni tanı

Şübhe etme hiç sakın, "Semiy'ul basir" derim

 

Kuvvet kudret hep Hakk'ın, etrafa hoşça bakın

"Ve hüve ala külli şey'in kadüyrun" derim

 

Kelam Kelamullahtır,aşıklara müştakdır

Ariflere ilhakdır "ve kellemallah" derim

 

Saydığım yedi sıfat,sende zuhura gelmiş

Mazhar olmak istersen,sen seni anla derim

 

Tekvin sıfatını da, kendi kendinde ara

İşaretin dilersen, "Kün feyekünu" derim

 

AHMED bu haberleri nerden alır verirsin

Uzağa gitmeyiniz, bizden bizedir derim... 

( 31.11.1972 )

 

SEN HAKK'I GAYRI SANMA 

Sen Hakk'ı gayrı sanma

Hayalata aldanma

Şüphede kalıp yanma

Sanılan Hakk sanandır

 

Karanlıkta arama

Kandili yak da ara

Uzaklarda arama

Aranan arayandır

 

Tanı kendini tanı

Budur Hakk'ın fermanı

Yok bunun öte yanı

Tanınan tanıyandır

 

Nazar eyle sen sana

Şaşkınca bakma bana

Uyanıp hoş baksana

Görünen hem görendir

 

Kulak ver sözlerime

Dinlemesini öğren

Ben de söylerim deme

Dinleyen söyleyendir

AHMED bu nasihatı

Önce kendine verir

Sonra sevdiklerine

Sevilen sevenlerdir... 

( 25.02.1973 )

 

UYANDI BÜLBÜL UYANDI 

Uyandı bülbül uyandı

Avazı arşa dayandı

Gülün aşkına boyandı

Seher vakti, seher vakti

 

Bendler kırıldı o sesten

Bülbül kurtuldu kafesten

Cevap geldi her cihetten

Seher vakti, seher vakti

 

Aşık oldu, bülbül güle

Gül de aşıktır bülbüle

Geldiler dengi dengine

Seher vakti, seher vakti

 

Gül bülbüle neş'e saçtı

Nice sırlarını açtı

Bülbül de güle sarmaştı

Seher vakti, seher vakti

 

Hasretliler buluştular

Birbirine kavuştular

Söyleştiler, gülüştüler

Seher vakti, seher vakti

 

Gül naz eder, bülbül niyaz

Diller döker, avaz avaz

Ne naz kaldı, ne de niyaz

Seher vakti, seher vakti

 

AHMED, gel bülbülü gülden

Gülü ayırma bülbülden

Haberdarız biz bu demden

Seher vakti, seher vakti... 

( 12.04.1973 )

 

KİMİ DOSTA VARIR 

Kimi dosta varır

Dosta bend olur

Kimi nefse uyar

Kahrolur gider

 

Kimi tevbe eder

Esfıya olur

Kimi inad eder

Eşkiya gider

 

 

Kimi gülistanda

Gonca gül olur

Kimi gonca güle

Har olur gider

 

Kimi Hakk'a bakar

Feyzi-yab olur

Kimi yüz çevirir

Taş olur gider

 

Kimi Hay'dan alır

Ehl-i hal olur

Kimi hayaldedir

Kal eder gider

 

Kimi Hakk aşıktır

Hem maşuk odur

Kimi Hakk değildir

Zay olur gider

 

Kimi AHMED seni

Uzaktan tanır

Kimi yaklaşır da

Kör olur gider...

( 03.10.1973 ) 

 

BİR GÜRUH VARDIR DEM DURUR 

Bir güruh vardır dem durur

Ehl-i tevhidim, der durur

Selb-i izafat etmeden

Evliyayım der övünür

 

Sorsan Hakk'a köleyim der

Bu yolda ben öleyim der

Hali değil, kal ile der

"Tevhit budur" der kurulur

 

Çok sözleri bellilemiş

Divanlardan ezberlemiş

Kamilini inkar etmiş

Ben ihvanım der yorulur

 

Zikrederim der, gafildir

Nefsim bildim der, cahildir

Rabb'isin bilmez, kafirdir

Sureta mü'min görünür

 

Hakk'ı görür de tanımaz

Kelamın işitir duymak

Elini öper de saymaz

Bir gün elbet bu sorulur

 

Aşıkım der , aşka yanmaz

Uyumam der, hiç uyanmaz 

Hayasızdır, hem utanmaz

Asilere kayd olunur

 

AHMED çok gitme ileri

Mutedil ol, kalma geri

Cümle Hakk'dır, var mı gayri

Gülde de diken  bulunur...

( 15.02.1974 )

 

GÖNÜLDE SENİN TADIN

Gönülde senin tadın

Dillerde senin adın

Erdi bize imdadın

La ilahe illallah

 

Kulağımız duyuyor

Gözlerimiz görüyor

Kalbimiz uyumuyor

La ilahe illallah

 

Yerden biten otlarda

Ağaçta yapraklarda

Gökte uçan kuşlarda

La ilahe illallah

 

Rüzgarın esmesinde

Varlıkların sesinde

Zerrenin zerresinde

La ilahe illallah

 

Yedi kat semalarda

Deniz ve deryalarda

Cümle arz ü semada

La ilahe illallah

 

Karınca kararınca

Her biri ayarınca

Arş'tan Ferş'e varınca

La ilahe illallah

 

AHMED çıktı aradan

Kaldı O'nu yaradan

Muhammmed Mustafa'dan

La ilahe illallah... 

( 05.06.1974 )

 

A DOSTLAR NE MUTLU SİZE 

A dostlar ne mutlu size

Rahmet yağar gönlünüze

Hakk hidayet etti bize

Pirimizin aşkına Hu

 

Kutlu olsun seyranınız

Garptan şarka devranınız

Adab ile erkanınız

Pirimizin aşkına Hu

 

Yıktınız her bendinizi

Bildiniz çün kendinizi

Buldunuz ol kenzinizi

Pirimizin aşkına Hu

 

Aktınız dereden nehre

Karıştınız ulu bahre

Köyden, kasabadan şehre

Pirimizin aşkına Hu

 

Sizden Hakk oldu konuşan

Cemalullah oldu ayan

Bunu anladı anlayan

Pirimizin aşkına Hu

 

Derde oldunuz ibtila

Hem dertte buldunuz rıza

Rıza oldu derde deva

Pirimizin aşkına Hu

 

Aşık olduk yola salik

Maşuk olduk mülke malik

AHMED ol nefsine faik

Pirimizin aşkına Hu...

( 09.07.1974 )

 

İLAHİ A GÜZEL MEVLAM 

İlahi a güzel Mevlam

Zikrinle olalım nalan

Fikrinle daima şadan

Meded eyle güzel Mevlam

 

Sev bizi gül yüzümüze

Perde çekme gözümüze

Koma şüphe özümüze

Meded eyle güzel Mevlam

 

Ol bize yar, gayrı çıkar

Nar'ın masivayı yakar

Nurun gönüllere akar

Meded eyle güzel Mevlam

 

Zikredelim, fikredelim

Zevk ile hem şükredelim

Hamd ü senalar edelim

Meded eyle güzel Mevlam

 

Sensin canımıza safa

Eylesen de türlü cefa

Gösterelim sıdk ü vefa

Meded eyle güzel Mevlam

 

Cem olmuşuz bunda cümle

Göster cemalin bugünde

Gören sensin, görünen de

Meded eyle güzel Mevlam

 

İlhak eyle sadıklara

Müştak eyle aşıklara

Hem Arif-i maruflara

Meded eyle güzel Mevlam

 

Muhabbetle pişir bizi

Sivanın kalmasın izi

AHMED'e ver cümlemizi

Meded eyle güzel Mevlam... 

( 19.07.1974 )

 

AHMED DE ZAHİR ZATIN 

Ahmed de zahir zatın

Sıfatın oldu batın

Anda açtın nikabın

Gördüm ya Resulallah

 

"Beni gören muhakkak

Buyurdun Hakk'ı görür"

Duydum inandım el-Hak

Kandım ya Resulallah

 

Mustafasın Hazrette

Hem kesretsin vahdette

Kemal-i abdiyette

Sensin ya Resulallah

 

Kabe kavseyn'de adın

Muhammed'dir anladım 

Edeple kapın çaldım

Açtın ya Resulallah

 

Mahmud'sun "ev edna" da

Sidretü'l-Münteha'da

Aliyyü'l-Mürteza'da

Cansın ya Resulallah

 

AHMED'İ abidlikte

Nefsine ariflikte

Ahdine sabitlikte

Koru ya Resulallah...

( 23.01..1975 )

 

DERVİŞ OLMAK İSTEYENE 

Derviş olmak isteyene

Hakk'a vuslat dileyene

Tenbihimdir dinleyene

Ya olduğun gibi görün

Ya göründüğün gibi ol

İstermisin aşık olmak

Hakk katında sadık olmak

Cemaline nazır olmak

Ya olduğun gibi görün

Ya göründüğün gibi ol

 

Her nefes ol Hakk'a yakın

İki yüzlülükten sakın

Şahadet gözlüğün takın

Ya olduğun gibi görün

Ya göründüğün gibi ol

 

Tevhide riyayı katma

Nefsin gayyasına batma

Hakk'ı sen batıla satma

Ya olduğun gibi görün

Ya göründüğün gibi ol

 

Niyetin arif olmak mı

Her nefes zakir olmak mı

Nefsinden fariğ olmak mı

Ya olduğun gibi görün

Ya göründüğün gibi ol

 

Olur isen Hakk'a mü'min

Hem de mü'minül müheymin

Senden olur herkes emin

Ya olduğun gibi görün

Ya göründüğün gibi ol

 

Aşk'ın Burak olsun sana

Gelirsen gel yana yana

Yoksa aşkın, gelme bana

Ya olduğun gibi görün

Ya göründüğün gibi ol

 

RÜTBE, MAKAM SONA ERDİ 

Rütbe, makam sona erdi

Arif olan bunu bildi

İstemem gayrı devleti

Şeyhim bana kölem dedi

 

Yokluktur bana çün meta'

Kulluk oldu Hakk'tan ata

Varlığım yok düşmem cüda

Şeyhim bana kölem dedi

 

Her emrine eğdim başım

Göz üstünde yoktur kaşım

Lütfuyla ona sırdaşım

Şeyhim bana kölem dedi

 

Nebiler oldu kardaşım

Veliler hem yoldaşım 

Arşa kürse erdi başım

Şeyhim bana kölem dedi

 

Abdiyyetimle ben şadım

Şahadette vardır adım

Kabe kavseyn'e uğradım

Şeyhim bana kölem dedi

 

Olmaz bana kulluk perde

Hubb-i Mevla var gönlümde

Çün Hakk'a olmuşum bende

Şeyhim bana kölem dedi

 

Ben beni şerh eyleyemem

AHMED diye söyleyemem

Kendime bir şey diyemem

Şeyhim bana kölem dedi...

( 15.4.1976 )

 

SULTANLAR OTAĞI 

Sultanlar otağıdır

Veliler yatağıdır

Peygamber meteıdır

Şaheserdir İstanbul

 

İstanbul iki kıta

Bir Avrupa, bir Asya

Koskoca Ayasofya

Şaheserdir İstanbul

 

Çoktur ulu mabedi

Fatih, Sultan Ahmed'i

Şehsade, Beyazit'i

Şaheserdir İstanbul

 

Şahdır Süleymaniye

Sinan'ın mimariye

Yavuz Selim Kariye

Şaheserdir İstanbul

 

Sümbül, Merkez Efendi

Bir vezir, bir şah dendi

Şah u vezir hep kendi

Şaheserdir İstanbul

 

Hazret-i Eyyüp Sultan

Görenler olur hayran

Bunu ne bilsin nadan

Şaheserdir İstanbul

 

Vardır hem üç sarayı

Topkapı, Beylerbeyi

Seyret Dolmabahçe'yi

Şaheserdir İstanbul

 

Anadolu, Rumeli

Hisarını görmeli

Köprü'ye ne demeli

Şaheserdir İstanbul

 

Gerçi hoşdur hep iller

Mes'ud olsun gönüller

İzmir'de şeyhim meğer

Şaheserdir İstanbul

 

Eşyada gör esmayı

Esmada müsemmayı

Keşfet bu muammayı

Şaheserdir İstanbul

 

AHMED'in makalatı

Şeyhinin kemalatı

Gösterdi makamatı

Şaheserdir İstanbul...   

 

HAKK'TAN GELDİ BİR HİTAP 

Hakk'tan geldi bir hitap

Açıldı cümle nikab

Oldum Hakk'a muhatab

Dedim Elhamdülillah

 

İzhar etti Kemal'in

Setreyledi Cemal'in

Gösterdi hem Cemalin

Dedim Elhamdülillah

 

O bana sultan oldu

Gönlümde mihman oldu

Ruhumda vicdan oldu

Dedim Elhamdülillah

 

Nazar eyledi bana

Döndüm hep ondan yana

Seyrettim kana kana

Dedim Elhamdülillah

 

Aldı beni fendine

Bendeyledi kendine

Düşürdü hem derdine

Dedim Elhamdülillah

 

HAFIZ'ıyım ben onun

Aşıkıyım ben onun

Hadimiyim ben onun

Dedim Elhamdülillah...          

( 1977 )

 

ZİKRİNE BOYANDIRAN 

Zikrine boyandıran

Gafletten uyandıran

Vuslatınla kandıran

Sensin ey güzel Mevlam

 

Bende duyan, konuşan

Hem görünen, hem gören

Elimden veren alan

Sensin ey güzel Mevlam

 

Aldın sen beni benden

Kalmadı gayri senden

Zuhur eden bu tenden

Sensin ey güzel Mevlam

 

 

Muhabbet edip seven

Hayat verip dirilten

Seni bende ben eden

Sensin ey güzel Mevlam

 

Dert verip derman veren

Zevk ile irfan veren

Kul iken sultan eden

Sensin ey güzel Mevlam

 

Köle eden AHMED'i

Ref eden her zahmeti

İhsan eden rahmeti

Sensin ey güzel Mevlam...     

( 1977 )

 

GÖNLÜMÜN ESRARISIN 

Gönlümün esrarısın

Gözümün envarısın

Dilimin ezkarısın

Canıma can Efendim

 

Sen beni uyandıran

Aşkınla hep yandıran

Vuslatınla kandıran

Canıma can Efendim

 

Her nereye baksam sen

Gözüme görünen sen

Gören de sensin benden

Canıma can Efendim

 

Ben bende buldum seni

Ayırma senden beni

Diri tutan bu teni

Canıma can Efendim 

 

Fani olunca hep ten

"Enelhak"dedin benden

Ruh zahir batın beden

Canıma can Efendim

 

Ender fenayım senden

Ender beka sen benden

Bir olduk cem'ul cemde

Canıma can Efendim

 

AHMED'i huzurundan

Zevk ile şuhudundan

Ayırma kulluğundan

Canıma can Efendim...      

( 01.07.1978 )        

 

BİLİR MİSİN NEDİR ZİKİR 

Bilir misin nedir zikir

Zikirle hem olur fikir

Her nefeste Hakk'a şükür

Eyle Allah diye diye

 

Kulağın Hakk'ı dinlesin

Gözün onu seyreylesin

Dilin, kalbin devreylesin

Allah Allah diye diye

 

Tefekkürün Allah olsun

Gönlün Allah ile dolsun

Her yönün Allah'a dönsün

Dönsün Allah diye diye

 

Yediğini Allah için

Öğdüğünü Allah için

Sevdiğini Allah için

Sev sev Allah diye diye

 

Bir aşı mı aşlıyorsun

Nefsini mi taşlıyorson

Bir işemi başlıyorsun

Başla Allah diye diye

 

Gönlünü düşürme ğayre

Elini çalıştır hayre

Ayağın yürüsün yare

Yürü Allah diye diye

 

AHMED kul oldu Ahmed'e

Gark oldu anda rahmete

Köle oldu Muhammed'e

Allah Allah diye diye...

( 28.03.1979 )

 

NAZAR ETTİN GÜLDÜN BANA 

Nazar ettin güldün bana

Kul köle eyledin sana

Aşkın' ezel verdin bana

Mest-i ebed eyle sana

 

Gafleti aldın gözümden

Sivayı sildin yüzümden

Bağlandım sana özümden

Ayırma bir nefes senden

 

Aşkınla öldürdün beni

Sevginle doldurdun beni

Kendine döndürdün beni

Bırakma sen bana beni

 

Aldın harem ismetine

Mazhar ettin devletine

Koydun Hazret halvetine

Mahrum etme sohbetine

 

Ruh verip sen var eyledin

Sıfatın derman eyledin

Ef'alinle şad eyledin

"Mahcup etmem"vadeyledin

 

AHMED'in senden talebi

Ebedi olsun ebedi

Sevdiklerinin mezhebi

Olsun Muhammed ebedi...         

( 25.04.1980 ) 

 

HAKK'I ZAKİR OL HER NEFES 

Hakk'ı zakir ol her nefes

Masifadan meylini kes

Kalmasın hiç baki heves

Didarın göreyim dersen

 

Dilinde hep ism-i a'zam

Gönülde fikr-i muazzam

Şuhudun olsun muntazam

Didarın göreyim dersen

 

Allah'a ver varını sen

O'nun olsun cümle beden

Allah desin Allah senden

Didarın göreyim dersen

 

Hep niyetin rıza olsun

Muhabbetin Mevla olsun

Görüşlerin mana olsun

Didarın göreyim dersen 

 

İman ile bak nazar et

İhlas ile sen amel et

İnsaf ile gel ebed et

Didarın göreyim dersen

 

AHMED fenadan fena ol

Hakk'ın irfanı ile dol

Sevgi olsun sana tek yol

Didarın göreyim dersen...    

(10.05.1980 )

 

YA RAB SANA HACATIM 

Ya Rab sana hacatım

Aşk ile münacatım

Dert ile makalatım

Sevgin gönlüme doldur

 

Her yüzde senin yüzün

Her gözde senin gözün

Her dilde senin sözün

Hep sen olduğun bildir

 

Fiillerin faili

Sıfatların sahibi

Vücutların vahidi

Kendini bana buldur

 

Güzellerin güzeli

Özellerin özeli

Ben sende oldum fani

Lutfunla beni oldur

 

Abidlerin ma'budu

Aşıkların ma'şuku

Ariflerin meşhudu

Şuhud'da beni durdur

 

Evvelsin ve ahirsin

Zahirsin ve batınsın

Hadisin ve mehdisin

Bu sırra beni erdir

 

AHMED'de sensin Ehad

Gönülde sensin Samed

Her nefes eden meded

İmdadını hep sürdür...     

( 23.Mart.1981 )

 

KUR'AN ZAT-I İLAHİDİR 

Kur'an zat-ı ilahidir

Habibine inzalidir

Celal Cemal Kemalidir

Mevlam ayırma Kur'an'dan

 

Hidayetin kaynağıdır

Füyuzatın menbaıdır

Kemalatın madenidir

Mevlam ayırma Kur'an'dan

 

Ümmü'l-Kitap'dır bir adı

Sonsuzdur lezzeti tadı

Mü'minlerin tek muradı

Mevlam ayırma Kur'an'dan

 

Anasıdır kitapların

Mesnedidir hitapların

Menşehidir sıfatların

Mevlam ayırma Kur'an'dan

 

Makam-ı feraiz Kur'an

Aşıklara derman olan

Velilere ihsan olan

Mevlam Ayırma Kur'an'dan

 

Ayet ayet nazil oldu

Gönüllere rahmet doldu

Şüphe ve şirki koğdu

Mevlam ayırma Kur'an'dan

 

Makam-ı nevafil Fürkan

Hakk'ı batıldan ayıran

Kelamullah ile beyan

Mevlam ayırma Kur'an'dan

 

Cenabı Hakk'ın ahkamı

Resulullah'ın ahlakı

Hak mürşitlerinin erkanı

Mevlam ayırma Kur'an'dan

 

Peygamberin mucizesi

Gündüz gibidir gecesi

Gönülleri fethetti sesi

Mevlam ayırma Kur'an'dan 

 

Arapça olan lehçesi

Aşk iledir hem bestesi

Allahçadır her hecesi

Mevlam ayırma Kur'an'dan

 

Şeriat, tarikat anda

Hakikat, marifet anda

Dört kitabın hükmü anda

Mevlam ayırma Kur'an'dan

 

Kur'an bizim vicdanımız

Hem dinimiz, imanımız

Derdimiz, hem dermanımız

Mevlam ayırma Kur'an'dan

 

Yedi vech üzre okuna

Şanı oldu seb'ul mesan

Bu sırrın sahibi insan

Mevlam ayırma Kur'an'dan

 

Hacc-ı vede'da tamlanan

Ehl-i Beyt'le vücut bulan

Bize emanet olunan

Mevlam ayırma Kur'an'dan

 

Evlad ü iyalimizi

can ü ve cananımızı

Ahbab u yaranımızı

Mevlam ayırma Kur'an'dan

 

Mevlam buyurdu"El insan

Vel Kur'an tev'eman"inan

Kurtulur AHMED'e uyan

Mevlam ayırma Kur'an'dan...     

( 23.04 1981 )

 

ZİKR-İ MEVLAYI TADAYIM DER İSEN 

Zikr-i Mevlayı tadayım der isen

her nefes adını anayım der isen

Fikr-i aşk ile yanayım der isen

Ben derim ki masıvadan gönlünü gel eyle pak

 

Tevhid-i ef'ale varam der isen

Gizli şirkden fariğ olam der isen

Cennetü'l-ef'ale girem der isen

Ben derim ki masivadan  gönlünü gel eyle pak

 

Tevhid-i sıfatı görem der isen

Nefs ile bilmekten geçem der isen

Cennetü's-sıfata girem der isen

Ben derim ki masivadan gönlünü gel eyle pak

 

Tevhid-i zatta öleyim der isen

Benliğimi Hakk'a verem der isen

Cennetü'z-Zat'a gireyim der isen

Ben derim ki masivadan gönlünü gel eyle pak

 

Tecelli zat ile doğam der isen

Rahmet olup yere yağam der isen

Enelhak nidasın çalar der isen

Ben derim ki masivadan gönlünü gel eyle pak

 

Tecelli sıfata erem der isen

Hakk'la Hakk'a kul olayım der isen

Feyz-i Rahman'la dolayım der isen

Ben derim ki masivadan gönlünü gel eyle pak

 

Ef'al ile kemal bulam der isen

Enfüsü afakı saram der isen 

Arif olup Adem olam der isen

Ben derim ki masivadan gönlünü gel eyle pak

 

AHMED'in sözüne darıldı isen

Gönül koyup şayet kırıldı isen

Ruha değil,nefse darıldı isen

Ben derim ki masivadan gönlünü gel eyle pak...    

( 24.09.1981 )

 

EY GÜZEL MEVLAM SEN BENİ SENDE DUR EYLEME 

Ey güzel Mevlam sen beni sende dur eyleme

Sevginden gayrı sevda verip mahrum eyleme

 

Masifa çöpünden sen gözümü halas eyle

Her nefes baktığımda Cemal'in ayan eyle

 

Daim sevdiğim sen ol kendine Halil eyle

Mahrem kılıp zatına beni Habibin eyle

 

Sevdiklerine sevdir yaranına yar eyle

Söz senin sıfatındır sözüne sahip eyle

 

Tefrikinle çek sana rızana mazhar eyle

Gönlümün sultanı ol tahtında iskan eyle

 

AHMED'in niyazını ne olur reddeyleme

Mahveyle ağyarını önüne seddeyleme…

f t g m